نشریه ی خدا
به روزنامه نگاران گرفتار در میهن


هادی خرسندی


• خواندم که شیخ گفته خدا«ژورنالیست»بود
اما مثال اهل قلم شور و شر نداشت

نشریه نیز داشت که تعطیل کرده بود
زیرا که یک مخاطب صاحبنظر نداشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ خرداد ۱٣۹٣ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۴


خواندم که شیخ گفته خدا«ژورنالیست»بود
اما مثال اهل قلم شور و شر نداشت

نشریه نیز داشت که تعطیل کرده بود
زیرا که یک مخاطب صاحبنظر نداشت

در بارهٔ خدا چه سخنها که گفته شیخ
او را کسی ز پرت و پلا برحذر نداشت

نقد مرا کسی برساند به گوش او
ترسی اگر ز جانب این جانور نداشت

***
این روزنامه ای که خدا کرده منتشر
از روزگار آتی ما یک «خبر» نداشت

یک خط ز راز عالم خلقت در آن نبود
یک جمله از سوابق شمس و قمر نداشت

وقت نماز صبح و غروبش دقیق بود
جز این دلیِل خلقِت شام و سحر نداشت

بسیار گفته بود ز تقدیر و سرنوشت
اما قضاش اینهمه سوء قدر نداشت

جای حروف، صفحهٔ «فردا چه میشود؟».»
جز ویرگول و همزه و زیر و زبر نداشت

از پشت پردهٔ عملّیات حضرتش
عکاس روزنامه یکی عکس برنداشت

وان سرمقاله ها که رسولان نوشته اند
بعضیش ته نداشت و برخیش سر نداشت

در بخش «شایعات» هیاهوی تازه بود
در باب اینکه حضرت عیسی پدر نداشت

در صفحهٔ «مشایخ برجستهٔ جهان»
جز عکس گاو و طرح سگ و نقش خر نداشت

در زیر عکس پاپ همانجا نوشته بود:
«یک کودک نمونه!» و شرحی دگر نداشت

در عکس حوریان خودش دستبرده بود
جز جبرئیل هیچ یکی بال و پر نداشت

توی ستون «زن» به زنان حمله کرده بود
حرفی بغیر برتری جنس نر نداشت

حوا نوشت جزو «مقالات وارده»
کز جوِر شوِی خویش بجز چشِم تر نداشت

خواننده ای به «بخش حوادث» نوشته بود
خوش بود اگرکه حضرت آدم پسر نداشت

مسئول نقد شعر و هنر (اسم مستعار)
جز فحش بد به اهل ادب یا هنر نداشت

وانکس که بخش آشپزی را نوشته بود
یک ثانیه به خلق گرسنه نظر نداشت

در بخش اقتصاد به تیتر درشت گفت:
دیوانه آن کسی که غم سیم و زر نداشت

در صفحهٔ تفرج و تور و مسافرت
جز دوزخ و بهشت برای سفر نداشت

البته خوب بود رپرتاژش از بهشت
رنگ دروغ اول آوریل اگر نداشت

یک عالم از مواّد مخّدر نوشته بود
کاین از مذاهبیست که پیغامبر نداشت

شش صفحه گفته بود: خرافات لازم است
در بارهٔ شعور دو خط بیشتر نداشت

از جهل گفته بود که خیلی حیاتی است
بر علم جز اشاره هکی مختصر نداشت

در شعر «بول و غایت و انسان» سروده بود:
که غیر این دو، باغ بشر بار و بر نداشت

پائین صفحه ها متعلق به سکس بود
حرفی بجز حکایت فرج و ذکر نداشت

شیخی نوشته بود نترسید از لواط
کردیم ما و در پس منبر خطر نداشت

تفسیر داغ روز به امضای سردبیر
یخ بود و روی بنده خدائی اثر نداشت

با آنهمه قلمزن پیغمبر و امام
یک گفتگو، مصاحبهٔ معتبر نداشت

یک «حضرتی» به صفحهٔ ورزش نشسته بود
که هرکسی مخالف او بود سر نداشت

در بخش «خانواده» ز پیغمبری نوشت
کز کثرِت کنیِز غنیمت، کمر نداشت

از رحلت و وفات به هر صفحه ای نوشت
اما دو خط اشاره به سیزده بدر نداشت

خواننده بین مردم دانا و نکته سنج
نشریهٔ خدا به خدا یکنفر نداشت

تفسیرهاش مبتذل و سطحی آنچنان
که خواندنش بغیر زیان و ضرر نداشت

تبلیغ بود و وعده و اغوا مطالبش
یک سطر از زمانهٔ بیدادگر نداشت

یک سطِر روزنامه به سود بشر نبود
هرچند هم که مشترکی جز بشر نداشت

حرفی در اعتراض به تحمیِق بندگان
نقدی به دینفروشِی بیحّد و مّر نداشت

این نشریه به ظاهر اگر ناشرش خداست
کار همین آخوند و خاخام و کشیش ماست
——————————————————
هادی خرسندی