یار مبارز


هادی خرسندی


• تا یار بود محو بی.بی.سی و وی.او.ای
رغبت نکنم دیگر یک بوسه طلب از وی

از پونه قدوسی تا مهدی دهقانپور!
آن را شده است عاشق این را بشود پاپی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۹ مارس ۲۰۱۴


 تا یار بود محو بی.بی.سی و وی.او.ای
رغبت نکنم دیگر یک بوسه طلب از وی

از پونه قدوسی تا مهدی دهقانپور!
آن را شده است عاشق این را بشود پاپی

تفسیر وقایع را طوطی شده چون بلبل!
احوال خودش پرسی، بی حوصله گوید: ای!

در بی خبری دارد کلی خبر از دنیا
گه آنور مریخ است گه اینور شهرری

پرسم تو چرا دائم بیننده ی آنهائی؟
گوید تو چرا رفتی در استودیوشان هی؟

گویم که بجنب از جای، گامی، عملی یارا
گوید که مبارز را سرکوفت زدن تا کی!

اینسان که جدا گشته است یار از من و من از وی
زود است که می بینید او لزبین و من گی!
--------------------------
لندن – نوروز ۹۳