از «گفت و گوی چشم ها» تا «نگاه»
(پنج شعرکوتاه)


عسگر آهنین


• وقتی که چشم های مان
با هم به گفتگو مشغولند،
بهتر که ما سکوت کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱۷ فوريه ۲۰۱۴


 • گفت و گوی چشم ها

وقتی که چشم های مان
با هم به گفتگو مشغولند،
بهتر که ما سکوت کنیم
بی هوده با سخنان قراردادی
مزاحم چشمان خود نباشیم
که هیچ واژه ای
گرمای یک نگاه عاشقانه را ندارد.

۱۹ ژانویه ۲۰۱۴


• مهمان برگزیده

در عالم شناور رویاها
هرگز نمی توان به انتظار کسی بود
آنجا کسی، به اختیار، راه ندارد
دربان ناشناس
در را به روی میهمان برگزیده باز می کند.

۱٨ ژانویه ۲۰۱۴

• گل انتظار

با شاخه گلی مصنوعی
باید به انتظار تو باشم
زیرا که هیچ گلی
عمری چنین دراز ندارد.

۲٣ ژانویه ۲۰۱۴

• منتظران

گلبوته ها به انتظار بهارانند
سرمازدگان منتظر آفتاب
تنها شدگان منتظر عشق ...
من، نیز، جزو منتظرانم
کی انتظار به پایان برسد، هیچ نمی دانم

۱۴ ژانویه ۲۰۱۴

• نگاه

دارم از دور
نگاهت می کنم
گرمای نگاهم را
احساس می کنی؟

۲۴ نوامبر ۲۰۱٣