پیرتر از برف


مهدی فلاحتی


• از بلندایی که بنشسته ست
                               می گوید
و می موید
و گاهی ضجّه هایی می زند
                                 از جان
که بر جان زخمهایی می زند ژرف. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ آبان ۱٣۹۱ -  ۴ نوامبر ۲۰۱۲


 از بلندایی که بنشسته ست
                               می گوید
و می موید
و گاهی ضجّه هایی می زند
                                 از جان
که بر جان زخمهایی می زند ژرف.


گریه می اندازدم این جغد


می گوید
و می موید
و سرشارست از حسّی که می بارد به روی و موی من چون برف.
و من با گریه هایم می شوم
                                 پیر تر
از برفهایی کز بقای عمرشان یک لحظه هم نیست.


از جایی حکایت می کند شاید
نمی گوید
فقط می موید و با ضجّه هایش
                                    گاه
بر جان می خراشد چنگ.


می بالیده ام همواره از طرز نگاهِ جغد
                                             - غرورانگیز-
از جایی که بنشسته ست.

گریه دارد می کند این سنگ...


واشینگتن، ۱۴ آبان ۱٣۹۱