عطوفتِ عالمتاب


جهانگیر صداقت فر


• سرو
    گیسو به با دِ ملایم می‌‌سپرد،
و بهار از پس ِ پرچین ِ فصل
                                 آهسته سَرک می‌‌کشید..... ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ مرداد ۱٣۹۱ -  ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۲


 ملایمتِ آفتاب را
                   بر جان خسته ام
تبعیضی از سر مهر مپندار !
*
آتشباز ِ آذرخش
                   دگر از پا فتاده بود،
تندر و تُند بار ِ نیمروز
                           تازه بند آمده بود،
ابر ِ پاره پاره در آبی‌ ِ فیروزه شنا می‌‌کرد،
سرو
    گیسو به با دِ ملایم می‌‌سپرد،
و بهار از پس ِ پرچین ِ فصل
                                 آهسته سَرک می‌‌کشید.....
ها !-
    می‌‌خواستم این را بگویم اما، که
نوازش خورشید بر جدار ِ جان و جهان ِ یخ زده ام
تبعیضی مهربانانه نبود!


                                                       ******
سانتا مونیکا - ۲ فوریه ۲۰۰۶
جهانگیر صداقت فر