در کمینگاه شب


جهانگیر صداقت فر


• مرا با سرود ِ غم آلود ِ یک آاه
به ژرفای اندوه ِ تلخی‌ نهان برد؛
مرا تا به تنهایی ِ جاودان برد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ تير ۱٣۹۱ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲


 
 
مرا با سرود ِ غم آلود ِ یک آاه

به ژرفای اندوه ِ تلخی‌ نهان برد؛

مرا تا به تنهایی ِ جاودان برد.به ناگاه

ز پشتِ کمینگاه شب خوشه‌یی خون شکفت ،

گلی در گلوگاه شبگیر

نروئیده پژمرد .

و من با سرشکِ شباهنگ و با لفظ ِ غم

به گلبرگِ آلاله او را سرودم....

ندید او،

       دریغا -

             ندید از پس ِ پرده‌ی مه‌

که من در غزلواره‌ی واپسین

                                  مرده بودم .                                                      *********

جهانگیر صداقت فر