انقلابی عزیز


مهری کاشانی


• آب تیره ای
نقش تیره تری بودم لرز ، لرزان و
در ته گودالی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ -  ۷ ژوئن ۲۰۱۲


 
 آب تیره ای

نقش تیره تری بودم لرز ، لرزان و

در ته گودالی

باید

درپس تیرگی ها

نقش آشنایم را می جستم

باید

می شستم اش

خشک اش می کردم

و می ایستادم

دلهره ی گذر تندِ عقربه ها

ترس نرسیدن

نرسیدن به جائی که جایم بود و

دیگرنبود

و منی که زمین ، زمان وزبانش را

گم کرده بود.