خواب ترانه و یک سروده ی دیگر


مرضیه شاه بزاز


• از خواب ترانه ای بیدار شدم
رود روان بود و
سیب کال هنوز از شاخه آویزان ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱


 ● خواب ترانه

از خواب ترانه ای بیدار شدم
رود روان بود و
سیب کال هنوز از شاخه آویزان
کلاغ سالخورده خم شده
با شگفتی به چشمانم زل زده بود
و جیرجیر زنجره ها همچنان در گوش باغ میپیچید
اما بر من، آه مپرس
که چه رفته بود و
زآن پس چه‌ها میبینم.

دسامبر ۲۰۱۰ آتلانتا● ماه‌ی در دست

با باد آمده
با تندر صدا میکند
از پشت پنجره مینگرم
بر سینه‌ی میدان ایستاده،
از چشمهایش برق بعد از تندر میجهد
ماه‌ی در دست گرفته تا تقسیم کند
جنبش لبهایش مِه را میشکند
کسی پنجره نمی گشاید.

فوریه ۲۰۱۱ آتلانتا