دو رباعی


فتح اله شکیبایی


• این جا اثری ز بوی آزادی نیست
آبادی، در کنارِ بیدادی نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۰


  
این جا اثری ز بوی آزادی نیست
آبادی، در کنارِ بیدادی نیست
بنگر که چگونه در دلِ سبزِ بهار
چنگی که ترانه سازَد از شادی نیست.


به روزبهان

با رمز وُ اشاره عشق یادم دادی
بی ماه وُ ستاره عشق یادم دادی
بی عشق، نمی توان به دریا زد وُ رفت
شادم، که دوباره عشق یادم دادی.