برای مجید توکلی و روسری‌اش!


هادی خرسندی


• این ملت همدرد زن و مرد ندارد
جز درد وطن بر تن خود درد ندارد

مردیم و زن‌ستیم، زن‌ستیم که مردیم
همدردی و یکپارچگی فرد ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ آذر ۱٣٨٨ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ 
این ملت همدرد زن و مرد ندارد
جز درد وطن بر تن خود درد ندارد

مردیم و زن‌ستیم، زن‌ستیم که مردیم
همدردی و یکپارچگی فرد ندارد

این نسل جوان وطن ماست که در دست
جز مشت گره کرده رهاورد ندارد

با دشمن بدکاره و سفاک به جنگ است
این سبز که پروائی از آن زرد ندارد

در راه دمکراسی تا خیمه‌ی دشمن
پیش آمده این خلق و عقبگرد ندارد

ما همدل و همجنس و همآواز مجیدیم
ای شام سیه ما فلق صبح سپیدیم