سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


مبارزه در خیابان، حضور در جهان (دیدگاه)

۱۴ مهر ۱۴۰۱

پایان سیاست طبقاتی، آغاز عصر سیاست نمایشی (دیدگاه)

۶ شهريور ۱٣۹٨

جنگ نمایشی (سیاسی)

۵ خرداد ۱٣۹٨

نظریه نمایشی انقلاب پنجاه و هفت (دیدگاه)

۲٣ بهمن ۱٣۹۷

انتخابات سوئد؛ انتخاباتی در غیاب سیاست نمایشی (جهان - مقالات و خبرها)

۲٣ شهريور ۱٣۹۷

دولت صحنه گردان: دولت در ایران از چشم انداز فوکو (دیدگاه)

٣۰ مرداد ۱٣۹۷

مارکس و رهایی: مارکس در دویست سالگی (دیدگاه)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

دختران خیابان انقلاب در کار نمایش (دیدگاه)

۲۴ بهمن ۱٣۹۶

تناقض رهایی و سازماندهی (دیدگاه)

۱۶ آبان ۱٣۹۶

مبارزه در عرصه انتخابات (سیاسی)

۲۰ خرداد ۱٣۹۶

انقلاب: پویائی در کشاکش گرایش های گوناگون (دیدگاه)

۲۶ اسفند ۱٣۹۵

ازدحام در تماشای رخداد پلاسکو (دیدگاه)

۱۰ بهمن ۱٣۹۵

پیروزی سیاست نمایشی (دیدگاه)

۲۲ آبان ۱٣۹۵

آیا روز جمعه سیزده نوامبر حادثه ای در پاریس رخ داد؟ (دیدگاه)

۱ آذر ۱٣۹۴

ترور و پناهجوئی: در بررسی سیاست حسی-نمایشی (دیدگاه)

۱۵ آبان ۱٣۹۴

دولت در بحران (دیدگاه)

۱۶ فروردين ۱٣۹۴

یک انتخابات و این همه بازنده: نتیجه ی انتخابات (سیاسی)

۲۹ شهريور ۱٣۹٣

دگردیسی دموکراسی نمایندگی - نمونه سوئد (۳) (دیدگاه)

۱۹ شهريور ۱٣۹٣

دگردیسی دموکراسی نمایندگی - نمونه سوئد (۲) (دیدگاه)

۴ شهريور ۱٣۹٣

دگردیسی دموکراسی نمایندگی - نمونه سوئد (۱) (دیدگاه)

۲۷ مرداد ۱٣۹٣

نقش سیاست نمایشی در انقلاب ۵۷ (سیاسی)

۱۶ بهمن ۱٣۹۲

سیاست تعلیق: درباره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران (سیاسی)

۲٨ خرداد ۱٣۹۲

دموکراسی در آمریکا (دیدگاه)

۱٨ آبان ۱٣۹۱

جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۵) (دیدگاه)

۲۷ مرداد ۱٣۹۱

جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۴) (دیدگاه)

۲۰ تير ۱٣۹۱

سرزندگی (دیدگاه)

۱٨ خرداد ۱٣۹۱

فروپاشی مفهومی آزادی، برابری همبستگی (دیدگاه)

۶ خرداد ۱٣۹۱

جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (دیدگاه)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱

عرصه ی متفاوت سرزندگی: نمایشِ خود (دیدگاه)

۱۰ بهمن ۱٣۹۰

عرصه های سرزندگی در جهان مدرن (دیدگاه)

۲۶ دی ۱٣۹۰

سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۲)
(دیدگاه)

۱٣ دی ۱٣۹۰

سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۱)
(دیدگاه)

٣۰ آذر ۱٣۹۰

چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۴) (دیدگاه)

۹ شهريور ۱٣۹۰

چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۳) (دیدگاه)

٣۱ مرداد ۱٣۹۰

چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۲) (دیدگاه)

۱۹ مرداد ۱٣۹۰

چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (دیدگاه)

۱۱ مرداد ۱٣۹۰

سیاست اعتصاب غذا (سیاسی)

۱ تير ۱٣۹۰

میدان بسان صحنه ی کنش سیاسی (دیدگاه)

۲۹ فروردين ۱٣۹۰

گزافه گویی (اجتماعی)

٣ اسفند ۱٣٨۹

چرا مردم پس از خیزش و انقلاب بخانه باز می‌گردند؟ (دیدگاه)

۱۹ بهمن ۱٣٨۹

ما و شبکه‌های اجتماعی (دیدگاه)

۲۰ دی ۱٣٨۹

خشونت نمایشی (دیدگاه)

۱ دی ۱٣٨۹

ارزشهای ایرانی: در کشاکش مدرنیته و اسلام (دیدگاه)

۵ آذر ۱٣٨۹

سیاست و اخلاق (دیدگاه)

۱۶ شهريور ۱٣٨۹

از سیاست نمایشی تا دموکراسی نمایشی (دیدگاه)

۱۴ مرداد ۱٣٨۹

خواسته‌های رادیکال جنبش سبز (دیدگاه)

۲۲ دی ۱٣٨٨

در دفاع از دروغ، تقلب و خشونت (دیدگاه)

۱۷ آذر ۱٣٨٨

رویگردانی از حق و حقیقت در جنبش سبز (سیاسی)

۱۵ مهر ۱٣٨٨

دروغ سیاستمداران: جذابیت دروغ (سیاسی)

۱٨ شهريور ۱٣٨٨

شکنجه، اعتراف و حقیقت (سیاسی)

۱٨ مرداد ۱٣٨٨

نقش نیروی طبقه ی متوسط در اعتراضات اخیر (سیاسی)

۹ مرداد ۱٣٨٨

دوربین موبایل به جای صندوق رأی
از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی نمایشی
(دیدگاه)

۲۷ تير ۱٣٨٨

اوباماست؛ او با ما نیست (دیدگاه)

۲۰ آبان ۱٣٨۷

مهار سرمایه در صحنه‌های نمایش (دیدگاه)

۶ آبان ۱٣٨۷

سوسیالیسم حسی - نمایشی (دیدگاه)

٣ مهر ۱٣٨۷

لیبرالیسم در جهان امروز: محدودیتها، ارزشها و امکانها (دیدگاه)

۱ شهريور ۱٣٨۶

 

محمدرفیع محمودیان


بازگشت به صفحه نخست