سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

چپ و جنبش کارگری


سعید رهنما


• سیاست مطلوب چپ در رابطه با جنبش کارگری چه باید باشد؟ بزرگترین درس انقلاب شکست خورده ۱۳۵۷ و سی سال درنده خوئی رژیم اسلامی این است که دمکراسی و آزادی های سیاسی، آزادی اجتماع و تشکل، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، مهمترین عوامل برای موفقیت یک جنبش ملی یا در این مورد جنبش کارگری هستند. یکی از بزرگترین ارکان یک سیستم دمکراتیک وجود قدرتمند یک جنبش کارگری است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ آذر ۱٣٨۹ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۰


متن زیر مقدمه ٢٠ دقیقه ای سعید رهنما در بحث با محمد رضا شالگونی در زمینه «چپ و جنبش کارگری : دو دیدگاه» است که در تاریخ یکشنبه ٢۵ نوامبر در تورونتو برگزار شد.


بحث در باره چپ و جنبش کارگری بسیار مشکل و حساس است و من در اینجا به رئوس مطالب می پردازم٬ و امیدوارم در سئوال و جواب ها جنبه های بیشتری را بشکافیم.
مبارزات کارگری در ایران از دوران ایجاد صنعت مدرن در کشور٬ که تقریبا عمری صد ساله دارد٬ آغاز می شود٬ لیکن تاریخ جنبش کارگران صنعتی بسیار کوتاهتر٬ منقطع و گسسته است. ما فقط در چهار دوره مشخص تاریخی ، هنگامیکه قدرت مرکزی حکومت بخاطر بحرانهای بزرگ سیاسی دچار ضعف و ناتوانی بوده، شاهد تلاش متشکل فعالین کارگری و جنبش کارگری در ایران بوده ایم : دوره قبل از دیکتاتوری رضا شاه٬ دوره اوایل محمد رضا شاه٬ دوران کوتاه زمام داری دکتر مصدق٬ و دوران تدارک انقلاب بهمن تا استقرار کامل رژیم جمهوری اسلامی.
در همین دوران های کوتاه نیز٬ که جمعا کمتر از دو دهه را تشکیل می دهند٬ جنبش کارگری در رابطه با سطح محدود توسعه اقتصادی و صنعتی کشور٬ ضعف کمی و کیفی طبقه کارگر٬ و عدم وجود دموکراسی و آزادی های سیاسی٬ و ضعف نیروهای چپ وسعت چندانی نداشت. همین چهار عامل ضعف صنعتی٬ ضعف طبقه کارگر٬ ضعف چپ٬ و ضعف دموکراسی٬ تعیین کننده و تبیین کننده وضعیت کارگران ایران است٬ که من در اینجا به یکی از آنها که در رابطه با سازمانهای چپ است می پردازم.
جنبش کارگری ایران در طی سالها مبارزه رهبران کارگری شایسته ای را در میان خود پرورش داده است لیکن بزرگترین ویژه گی این جنبش حضور و نقش فعال سازمانهای چپ در این جنبش است و عمده ترین تشکل ها توسط احزاب و سازمان های سیاسی شکل گرفتند٬ ازجمله " شورای مرکزی اتحادیه های کارگران "٬ «شورای متحده مرکزی»٬ و نیز شورا های عمده در زمان انقلاب.
البته بطور استثنائئ عکس موارد فوق نیز مطرح بوده و برخی از فعالین کارگری نقش رهبری سازمانهای سیاسی را بر عهده گرفته اند. یکی از نمونه های بارز آن اسکندر صادقی نژاد و جلیل انفرادی از کارگران سندیکای فلز کار و مکانیک، از رهبران گروه جنگل وابسته به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بودند.
حضور گسترده سازمانهای چپ در تشکلهای کارگری نقش و تاثیری دو گانه داشته. از یک سو نقشی مثبت و از سوی دیگر نقشی منفی. نقش مثبت اش این بوده که در غیاب آگاهی های سیاسی و اجتماعی لازم در میان فعالین کارگری٬ که آن هم ناشی از سرکوب های بی امان سیاسی و کمبود تجربه در انجام کارهای اتحادیه ای بوده، حمایت و دخالت نیروهای چپ از بیرون٬ به تشکل یابی طبقه کارگر کمک میکرد تا آنها بتوانند بطور موثر تر مطالبات خود را بیان کنند. نقش منفی آن این بود که جنبش کارگری استقلال خود را از دست می داد و دنباله رو سیاستهای سازمانهای چپ وقربانی دعواها و اختلافات درونی این تشکلها می شد.این وضعیت متناقص سرنوشت جنبش کارگری را در دوره های کوتاه فعالیت اش٬ رقم میزد.
ویژگی اصلی این دوران ها نبود اتحادیه های مستقل و سراسری کارگری بود٬ و سندیکا ها هم تماما صنفی و محدود به کارگران ماهر حرفه های خاص خود بودند.
در دوران انقلاب نیز در غیاب اتحادیه های کارگری٬ و در غیاب مدیران کارخانجات که یا فرار کرده٬ یا خانه نشین شده٬ کارگران و کارمندان کنترل کارخانجات را بدست گرفته٬ و سر انجام شوراهای کار تشکیل دادند٬ شکل جدیدی از تشکل کارگری بوجود آمد که بدلیل همان چهار ضعف اساسی (ضعف دموکراسی٬ صنعتی٬ کارگری٬ و چپ) نتوانست دوام آورد. من بعدا به این خواهم پرداخت.
سازمانهای گوناگون چپ که بدرستی خود را مدافع طبقه کارگر می دانند٬ در تمام دوران های یاد شده٬ علی رغم همه تفاوت های ظاهری٬ در رابطه با طبقه کارگر دچار توهم و سر در گمی بوده اند. این را به وضوح در دوران انقلاب و بعد از آن شاهد بودیم.
اساس و مبناهای این سردرگمی ها هنوز هم ادامه دارد که من در اینجا به چهار جنبه از آن٬ در چهار سطح مفهومی٬ سطح تشکل صنفی٬ سطح تشکل سیاسی٬ و سطح استراتژیک اشاره می کنم.
سطح مفهومی : طبقه کارگر کدامست؟ با آنکه سازمانهای چپ تعریف دقیقی از طبقه کارگر ارائه نداده اند٬ اما اغلب بطور ذهنی عمدتا کارگران یدی مزد بگیر یا به اصطلاح یقه أبی را در نظر دارند و آنها از کارکنان غیر یدی که خرده بورژوا یا طبقه متوسط می دانند جدا می کنند. اگر چنین باشد کارگران یدی دیگر اکثریت نیروی کار را تشکیل نمی دهند و به حساب ما فقط ٢٨ درصد نیروی کار هستند و طبیعتا این اقلیت نمی تواند اهداف استراتژیکی را که اغلب سازمانهای چپ مد نظر دارند عملی سازد.
راه کارگر از قضا از معدود سازمانهائئ است که حیطه طبقه کارگر را برای خودش تعریف کرده و در سند سیاسی اخیر خود بوضوح اشاره دارد که «این نظر که طبقه کارگر محدود به کارگران یدی است و عمدتا در بخش صنعت است ... را باید کنار گذاریم»٬ چرا که این بخش «امروزه یک اقلیت بیش نیست». نیز تاکید دارد که دیدگاههای «ایدئولوژیک و رومانیک» طبقه کارگر را نیز باید کنار گذاشت. این بسیار نظر درستی است. اما راه کارگر عواقب سیاسی و استراتژیک شمول همه کارکنان یدی و غیر یدی را در یک طبقه واحد تحلیل نمی کند. واضح است که چنین طبقه واحدی تنوع عظیمی از اقشار مختلف با درآمدها٬ موقعیت ها٬ خواست ها و سلیقه های بسیار متفاوت را در بر می گیرد٬ و برخورد سیاسی یکسانی به آنها نمی توان کرد. البته تردید نیست که خود کارگران یدی نیز طیف متنوعی را تشکیل می دهند٬ اما وسعت تنوع در میان تمامی کارگران یقه سفید و آبی بسیار فراوان است و متشکل کردن آنها سیاست دیگری را می طلبد.
تاکید همه سازمانهای سیاسی چپ بر تحلیل طبقاتی است٬ اما جز اشارات کلی به طبقات تحلیل دقیقی ارائه نمی شود٬ و تحلیل هائئ هم که در عرصه اکادمیک عرضه می شود جدی و مورد استفاده قرار نمی گیرد. مثلا چند سال پیش ما (هایده مغیثی و من) تحلیلی آماری در نشریه سوشالیت رجیستر منتشر کردیم٬ که بر کناراز افراد٬ سازمانها برخوردی به آن نکردند. یا اخیرا تحلیل جامع تری از طبقات ایران توسط فرهاد نعمانی و سهراب بهداد منتشر شد٬ که باز بجز برخورد های انفرادی٬ هیچ سازمان سیاسی چپ به آن برخورد نکرده. این تحلیل بسیار مفصل و مهمی است که قاعداتا باید توجه سازمانها چپ طبقه کارگر را بخود جلب کرده باشد٬ ولی چنین نبوده. البته من توافقی با پاره ای از قشر بندی ها و تحلیل های این دوستان ندارم و درمقاله ای که زیرچاپ است به اختصار به آنها اشاره کرده ام٬ از جمله اینکه کارگران ماهر را جزء طبقه کارگر قلمداد نکرده٬ و تنها کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر و اقشار پائین کارمندی را جزء طبقه کارگر به حساب آورده٬ و یا تعریف شان از بورژوازی هر آن کسی است که یک نفر یا بیشتررا استخدام کند٬ و موارد دیگر. بهر حال اینها همه بحث های بسیار مهمی است و کاربرد های عملی و سازمانی مهمی دارد وسازمانهای چپ باید بطور جدی به آنها بپردازند.   
سطح سازمانی و تشکل صنفی: اغلب سازمانهای چپ بر وجود تشکل های مستقل کارگری تاکید دارند٬ اما درک روشنی را از آن ارائه نمی دهند. تاکید بر استقلال نیز تنها در رابطه با دولت مطرح بوده٬ حال آنکه استقلال واقعی باید هم از دولت و هم از احزاب٬ از جمله سازمانهای چپ باشد.
نوع تشکل کارگری نیز در نوشته های سازمانهای چپ چندان مطرح نبوده. در ایران تاریخا اکثر تشکل ها٬ سندیکاهای صنفی (یا کرافت یونیون) بودند که فقط کارگران ماهر یک صنف و حرفه مشخص را درخود متشکل می کردند. سندیکا ها و اتحادیه ها نیز اتحادیه های واحدی یا تک کارخانه ای (یا هاوس یونیون) بوده اند. حال آنکه اتحادیه های مهم در جهان «سندیکاها یا اتحادیه های صنعتی» (یا ایند ستریال یونیون) هستند٬ که هیچ سازمان سیاسی چپ به آنها نپرداخته. البته تنها استثنا نوشته های قدیمی رضا روستا و حزب توده٬ در این زمینه است که اشاراتی به این نوع اتحادیه ها دارند. یک نمونه عقب ماندگی جنبش چپ ایران در رابطه با تشکل های کارگری این است که ما حتی بسیاری ازاصطلاحات ابتدائی و متداول در جنبش ها و تشکل های کارگری جهانی را در زبان فارسی نداریم.
"اتحادیه های صنعتی " تمام کارگران یک صنعت و حرفه را بدون در نظر گرفتن درجه مهارت فنی و حرفه ای، در یک اتحادیه سراسری و یا محله ای سازماندهی می کند. مثل سی ا دبلیو در کانادا٬ س ژ ت در فرانسه و امثالهم. البته واضح است که اتحادیه های صنعتی سراسری نیاز به فضای سیاسی دارد که حق تشکل و دیگر آزادی های مربوط به آن را محترم شمارد٬ و ایران همیشه از آن محروم بوده٬ و از ایه رو همانطور که بعدا اشاره خواهم کرد٬ مبارزه برای دموکراسی سیاسی در راس تمام مبارزات قرار دارد.
در دوران انقلاب اغلب نیز سر درگمی در مورد شورا ها بود٬ و با آنکه اغلب شوراهای مهم توسط هوادارن سازمانهای چپ بوجود آمده بود٬ بسیاری به غلط تصورشان از شورا ها "سویت ها" ی دوران انقلاب روس بود٬. شوراهای ایران بر خلاف" سویت ها " ارگان های قدرت سیاسی نبودند که کارگران ، سربازان و ملوانان را در تمام سطوح سازماندهی کنند. اگر بخواهیم شوراهای ایران را با تجربه انقلاب روسیه مقایسه کنیم ، میتوان گفت که شوراها ی کارگری و کارمندی ایران شبیه " کمیته های کارخانه" در روسیه بودند که در کارخانه شکل گرفت و بعد ها فعالیت آنان توسط استالین ممنوع شد.
بسیاری نیز "شوراها" را بمثابه ابزاری برای "کنترل کارگری" تلقی می کردند٬ بی آنکه بدور از اینهمان گوئئ های رایج٬ منظور خود را از کنتری کارگری روشن کنند. مثلا اینکه آیا کنترل کارگری با مالکیت کارگری نیز همراه است یا نیست٬ و پیامدهای ترکیب یا عدم ترکیب مالکیت و کنترل کدامند؟ یا آیا نهاد های سراسری ملی مثل نفت٬ راه آهن و برق نیز تماما و تنها توسط کارگران آن واحد ها باید اداره شوند٬ یا توسط دولت یا نهاد های دیگر٬ و پیامدهای هرکدام؟ بهر حال شوراها در آن شرائط بحرانی در صنایع فاقد اتحادیه فعالیت می کردند وتلاش داشتند که هم وظایف اتحادیه ها را که دفاع از حقوق کارگران و مطالبات اعضای خود بود را پیش ببرند و هم به عنوان شوراها به عنوان تشکلات مشارکتی عمل نمایند.
مجاهدین و سازمانهای متفاوت چپ مانند فداییان ، راه کارگر، حزب توده٬ پیکار و دیگر گروهای چپ ، بدون اینکه درک روشن ودرستی از شوراها داشته باشند هر کدام دیدگاه ها و نظرات خاص خود را در مورد "شوراها" داشتند. هواداران این سازمانها در شوراها فعال بودند و هر کدام حامل سیاستهای مغشوش سازمانهای خود در شوراها بودند. آنان در اساس درک درستی از یک تشکیلات دمکراتیک کارگری و کارمندی نداشتند. از بزرگترین مشکلات درونی، اختلافات ایده ئولوژیک در درون این شوراها بود.
سازمانهای چپ هر کدام در طرح خواست های بهتر و بالاتری برای کارگران با هم رقابت می کردند. نمونه آن قانون کار مترقی فدائیان بود که در مقابل قانون کار ارتجاعی توکلی و قانون کار زمان شاه بوسعت مطرح شد. قانون کار مترقی که از قضا خود من از طراحان اصلی اش بودم بدون واقعیت های زمانه بشکلی ایدآلیستی طرح شده بود.
چپ از سابقه شوراهای کار در دیگر نقاط جهان نیز اطلاع درستی نداشت. اینکه در هر جا که بوجود آمدند عمر کوتاهی داشتند و تنها در جمهوری وایمار بود که عمر طولانی تری داشتند٬ آنهم بخاطر تغییر ماهیت از شورای اداره کننده به شورای مشورتی.
بحر حال علی رغم قدرت شورا ها٬ با قدرت گرفته رژیم پس از بحران گروگانگیری و سپس جنگ ایران و عراق٬ رژیم توانست شوراهای کارگری و کارمندی را سرکوب نماید٬ و "شورا های اسلامی" را جایگزین شوراهای واقعی کارگری شدند. با تسلط "شوراهای اسلامی" همه ما مشمول پاکسازی و اخراج سازی های جمعی شدیم.
شکست شورا ها هم بخاطر سرکوب دولتی٬ و هم بخاطر ضعف های داخلی آن و برخورد های نادرست سازمانهای چپ بود. تمام انرژی ها صرف شکلی از سازماندهی بود که محکوم به شکست بود. من در جاهای دیگر به تفصیل به این موارد اشاره کرده ام. بجای تاکید بر شورا ما می بایست بر ایجاد اتحادیه های صنعتی تاکید می کردیم و زمینه های سازمانی آنرا فراهم میکردیم٬ و خواهان آن می شدیم که شورا ها بازوی مشارکتی اتحادیه های صنعتی شوند. واضح است که رژیم اسلامی اتحادیه های سرسری را نابود میکرد٬ اما لااقل می توانستیم برای اولین بار امکان ایجاد چنین اتحادیه های سراسری را پایه ریزی کنیم.
البته عده ای هم هستند که ضرورت تشکل های اتحادیه ای و سندیکائئ را کلا نفی می کنند و آنرا مایه رشد سندیکالیسم و انحراف کارگران از هدف اصلی سیاسی خود می دانند و در خیال خود بر عمل مستقیم سیاسی کارگران تاکید دارند.
سطح سازمانی و تشکل سیاسی: در سنت چپ٬ طبقه کارگر نیاز به حزب خاص خود با ویژگی های خاص و متفاوت از احزاب بورژوائئ دارد. این بحث که حتی از دوران مارکس و انگلس هم مطرح بوده (در کنگره لاهه بین الملل اول)٬ اما عمدتا در شکل لنینی حزب طراز نوین طبقه کارگر٬ مطرح بوده. حزب مبتنی بر مرکزیت قوی تحت لوای سانترالیسم دموکراتیک٬ نبود فراکسییون درونی٬ و در عمل یک نظام تک حزبی. البته بسیاری از چپ های جهان٬ بجز جریانات کوچک چپ سنتی در کشورهای کمتر توسعه یافته٬ یا هوادارن محدودشان در غرب٬ چنین شیوه سازمانی را از برنامه های خود حذف کرده اند. واقعیت آن است که تاریخا تمامی احزابی که تحت لوای حزب طبقه کارگر بوجود آمده اند٬ در واقع حزب برای طبقه کارگر بوده و عمدتا توسط روشنفکران یا پیشگامان طبقه بوجود آمده٬ و بشکل دیکتاتوری مرکزیت عمل کرده اند.
امروزه می دانیم که در هیچ جای جهان طبقه کارگر در حزب «خودش» سازماندهی نشده و در رابطه با احزاب عمومی عمل می کند. بجز اتحادیه های ضدحزبی مثل آی دبلیو دبلیو و یا اتحادیه های آنارکو سندیکالیست٬ بقیه اتحادیه ها در نمونه های مختلف با احزاب سیاسی عمومی همکاری می کنند. نمونه ها متفاوت اند٬ از جمله "اتحادیه های آنگلو" که بیشتر در انگلیس و امریکا و کانادا وجود دارند کمتر به مقابله با کارقرما و مدیریت میپردازند. انها در چهار چوب قوانین موجود و با تکیه به احزاب مسلط در جهت بهبود کند و تدریجی شرایط کار تلاش می کنند. نوع دیگر ،اتحادیه های سوسیال دمکراتیک است که بیشتر در اروپای شمالی رواج دارد.این اتحادیه ها علاقه مند به همکاری بین اتحادیه های سراسری و سازمانها و تشکیلات های مترقی و دمکراتیک هستند. نوع دیگر نمونه شوروی سابق است که در کشورهای کمونیستی سابق رایج بود که اتحادیه زیر نظر و سلطه مستقیم احزاب کمونیست و دولت بودند یا هستند. در پاره ای از کشور های جهان سومی که درجاتی از دموکراسی وجود دارد و اتحادیه ها فعالند٬ اتحادیه ها در رابطه با احزاب کمونیست و چپ عمل می کند. در دیگر کشورهای جهان سوم٬ اگر اتحادیه ای وجود داشته باشد زیر سلطه و تحت کنترل دولت است. از این چند نوع بنظر من بهترین آنها٬ در شرائط کنونی٬ علی رغم همه محدودیت ها یشان٬ اتحادیه های مرتبط با احزاب سوسیال دموکراتیک بوده اند.
سطح استراتژیک : توهم و سردرگمی دیگر مربوط به استراتژی و انتظارات از طبقه کارگر است. برای اغلب سازمانهای چپ هدف نهائئ بقدرت رسیدن طبقه کارگر و استقرار نظام سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا بوده است. آنهائئ که هنوز چنین نقشی را برای طبقه کارگر قائلند سئوال های مهمی را بی پاسخ می گذارند :
ـ با کمک چه نیرو یا نیروهائئ می خواهند بلافاصله انقلاب سوسیالیستی بوجود آورند؟
ـ چه نیرو یا نیروهائئ «طبقه کارگر» را بوجود می آورد٬ و نسبت جمعیت این نیرو ها به نسبت کل جمعیت چیست؟
ـ آیا سوسیالیسم بدون مشارکت وسیع و حمایت قاطع طبقه کارگر و زحمتکشان می تواند استقرار یابد؟ پاسخ درست این است که نه.
ـ آیا طبقه کارگر می تواند بدون وجود اتحادیه های مستقل کارگری بسیج شود و به جهت کسب آگاهی طبقاتی حرکت کند؟ پاسخ درست این است که نه.
ـ آیا اتحادیه های مستقل کارگری می توانند بدون وجود یک نظام دموکراتیک بوجود آیند؟ پاسخ درست نه است.
ـ آیا یک نظام دموکراتیک بدون حمایت و مشارکت احزاب مختلف نماینده طبقات و دیدگاههای مختلف می تواند بوجود آید؟ پاسخ درست نه است.

واقعیت این است که استراتژی و آرمان دیکتاتوری پرولتاریا یک رویای غیرواقعی و غیرعملی و حتی غیرمطلوب است. بجای تکرار چنین خواستی٬ بنظر من با حفظ آرمانهای عدالت خواهانه٬ در این مقطع از تحول بشر٬ راه درست برای بهبود شرائط کارگران دموکراسی صنعتی در غالب یک نظام سوسیال دموکراتیک رادیکال و پیشرونده است. دموکراسی صنعتی به این معنی است که کارگران از طریق تشکل های مستقل خود و به اصطلاح چانه زنی دسته جمعی نه تنها حقوق خود را کسب می کنند و شرائط کارشان را بهبود می بخشند٬ بلکه به درجات مختلف در مدیریت واحد هائی که در آن کار می کنند نیز مشارکت می کنند. با در نظر گرفتن تضاد طبیعی که بین کار و سرمایه وجود دارد هرچه کارگران در یک جامعه قدرتمند تر و سازمان یافته تر باشند درجه بالاتری از دمکراسی صنعتی قابل دسترس است وسطح مشارکت بالا تر خواهد بود٬ ــ و بالعکس: در کمترین سطح٬ مدیریت اطلاعات را با کارگران در میان گذارد٬ در سطح بعدی از آنها مشورت می گیرد٬ در سطح بالاتر مدیران و کارگران با هم تصمیم میگیرند٬ و در بالاترین سطح٬ در شرائط خاصی کارگران بشکل خودگردانی واحد هایشان را اداره می کنند.

نیازی به گفتن نیست که دمکراسی صنعتی وابسته به دمکراسی سیاسی و حقوق تضمین شده شهروندی است. در یک جامعه غیر دمکراتیک کارگران از حق داشتن اتحادیه های واقعی محروم هستند و به همین ترتیب از داشتن قرار داد دستجمعی و قدرت چانه زنی جمعی برای بهتر شدن شرایط کار و مشارکت بیشترمحروم هستند.

سیاست مطلوب چپ در رابطه با جنبش کارگری: خوب با این بحث ها سیاست ما چه باید باشد؟ بزرگترین درس انقلاب شکست خورده ١٣۵٧ و سی سال درنده خوئی رژیم اسلامی این است که دمکراسی و آزادی های سیاسی، آزادی اجتماع و تشکل، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، مهمترین عوامل برای موفقیت یک جنبش ملی یا در این مورد جنبش کارگری هستند. یکی از بزرگترین ارکان یک سیستم دمکراتیک وجود قدرتمند یک جنبش کارگری است.
اتحادیه و دمکراسی یک ترکیب مرتبط به هم هستند و بین آنها رابطه ای دو جانبه وجود دارند. اتحادیه های کارگری بدون وجود دمکراسی سیاسی نمی تواند وجود داشته باشد و دمکراسی سیاسی بدون حضور اتحادیه های کارگری امکان پذیر نیست. این رابطه مرغ و تخم مرغ لازمه روند دمکراتیک است.
گام اول ادامه مبارزه بی وقفه در جهت تضعیف هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی با هدف جایگزینی کامل آن است. اگر کسانی می توانند هم اکنون بلافاصله این رژیم را٬ در عمل و نه در خیال٬ و نه با اتکاء به قدرت های خارجی سرنگون کنند٬ من نه تنها هیچ مخالفتی با آنها ندارم٬ برایشان هورا هم خواهم کشید. اما با توجه به دستگاههای عجیب و غریب و چند طبقه سرکوب٬ ایدئولوژیک و اقتصادی این رژیم٬ معتقدم که چنین امکانی در شرائط فعلی نیست٬ و این هیولا را باید بطور فزاینده تضعیف و سر انجام جایگزین کرد.
ضعیف شدن فزاینده قدرت مطلقه باعث خواهد شد که کارگران تشکل های نیمه مخفی را در محیط کاربوجود بیاورند و اعتصابات را سازماندهی کنند. اعتصاب مهمترین ابزاری است که کارگران و کارمندان میتوانند از طریق آن خواسته های خود را مطرح نمایند و در این روند اتحادیه های مستقل خود را ایجاد و مستقر سازند.
علی رغم ضعف هایی که اتحادیه های واحدی یا " تک کارخانه ای" دارند٬ در مرحله ابتدایی سازماندهی می توانند قابل قبول باشند. بهر صورت با درس هایی که از دوران انقلاب میتوان آموخت اتحادیه های تک کارخانه ای بدون تلف کردن زمان میبایست با دیگر اتحادیه های کارخانه های مشابه و دیگر اتحادیه های نواحی دیگر، سعی نماید که فدراسیونهای کارگری و کارمندی را شکل بدهند.همراه با ضعف تدریجی قدرت مرکزی وگسترده شدن تدریجی نهاد های دمکراتیک فدراسیون های کارگری و کارمندی از طریق کنگره های کارگری سراسری اتحادیه های مستقل خود را بوجود بیاورند و اتحادیه های تک کارخانه ای به شعبه های "محلی" (لوکال) وابسته به اتحادیه های سراسری صنعتی تبدیل شوند. کارگران و کارمندان واحد ها نیز نظیر اتحادیه های بزرگ غرب می توانند به «لوکال» های مختلف یک یا چند اتحادیه سراسری وابسته شوند.
با توجه به تنوع صنایع و واحد های اقتصادی ایران٬ برای نمونه میتوان از اتحادیه های صنعت نفت و پتروشیمی ، اتحادیه صنایع فولاد ، صنعت مس، اتحادیه های حمل و نقل، ساختمان٬ اتحادیه های نساجی٬ صنایع غذائئ اتحادیه کارکنان دولت٬ و دیگر اتحادیه ها نام برد. در حالیکه تمرکز اصلی باید بر اتحادیه های صنعتی باشد٬ از آنجا که بخش گسترده ای از صنایع ایران صنایع کوچک هستند٬ تشکیل اتحادیه های صنفی کوناگون، مانند اتحادیه تراشکاران و مکانیک، اتحادیه های نجارها، اتحادیه های کارگران نقاش ودیگر اتحادیه های اصناف اجتناب ناپذیر است و آنها میتوانند به اتحادیه های صنعتی مورد دلخواه بپیوندند. همراه با گسترده و بزرگ شدن اتحادیه ها ، آنها میتوانند شورا های کار را بعنوان بازوی مشارکتی اتحادیه ها بوجود بیاورند و تلاش نمایند که به سوی ارتقا دمکراسی صنعتی و مشارکت بیشتر حرکت کنند.
اتحادیه های کارگری به هر اندازه هم که قدرتمند شوند نمی توانند بدون برخورداری از احزاب قدرتمند و مترقی، گسترش یابند و تاثیر گذار باشند. اتحادیه ها همگام با جنبش ترقی خواهانه مردم و هم سو با جنبش زنان٬ دانشجویان ٬ معلمان و غیره در جهت استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار گام برمی دارند. در چنین نظامی تمامی جریانات سیاسی٬ از احزاب طرفدار سرمایه ٬نئو لیرال٬ لیبرال گرفته تا احزاب طرفدار کارگر اعم از سوسیالیست و کمونیست درحوزه عمومی در رقابتی آزادانه برای جلب حمایت مردم به سیاست های خود فعالیت می کنند. اگر سوسیالیست ها موفق شوند که با مبارزه آگاهانه خود و با جلب حمایت اکثریت یک «ضد هژمونی» را بشکل دموکراتیک در جامعه پیش برند٬ و از طریق دموکراتیک دولت تشکیل دهند٬ آنگاه می توانند جامعه را بسوی سوسیالیسم و عدالت خواهی سراسری و دموکراتیک مورد نظرشان هدایت کنند.
تردیدی نیست که اینها همگی پروژه های استراتژیک بسیار سخت و مشکلی هستند و به سادگی و در کوتاه مدت عملی نمی شوند. آنها که چنین پروژه ای را نا درست و نا ممکن می دانند٬ و راه حل را در همان پروژه چپ سنتی می دانند٬ یعنی« انقلاب قهر آمیز سوسیالیستی» توسط «صف مستقل طبقه کارگر» و «استقرار دیکتاتوری پرولتاریا»٬ باید بتوانند بطور مشخص٬ و نه در خیال و آرزو٬ نشان دهند که چگونه و با کمک چه نیروئئ پروژه شان عملی خواهد شد٬ و عواقب چنین نظامی چیست٬ و چه درس هائئ از شکست این رویه در شوروی٬ چین٬ کره٬ کامبوج و امثالهم گرفته اند.   
بطور خلاصه بنظر من استراتژی مناسب مبارزات کارگری٬ مبارزه همزمان در دو سطح٬ یعنی تلاش برای ایجاد اتحادیه های مستقل در جهت دموکراسی صنعتی در سطح واحد تولیدی و مبارزه برای برچیدن نظام غیر دموکراتیک مذهبی و استقرار و تعمیق دموکراسی سیاسی و سکولار در سطح جامعه است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست