فراخوان برای شرکت در جشن «ندای مردم» در ویناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۴ شهريور ۱٣۹٨ -  ۲۶ اوت ۲۰۱۹