شهر ماینز میزبان شهرنوش پارسی پور و هادی خرسندیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣ شهريور ۱٣۹٨ -  ۲۵ اوت ۲۰۱۹