گرامیداشتِ یادِ جانباختگان راه آزادی در تابستان ۶۷. شنبه ۳۱ آگوست ۲۰۱۹ در فرانکفورتاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣ شهريور ۱٣۹٨ -  ۲۵ اوت ۲۰۱۹