حمایت خوانندگان و آهنگسازان از "بیانیه تکمیلی" ۱۴ کنشگر سیاسی در داخل کشوراخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲۱ اوت ۲۰۱۹


ما امضا کنندگان زیر، حمایت خویش را از "بیانیه" ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور اعلام می کنیم. ما نیز بر"مخالفت با کلیت حکومت اسلامی و همه نهادها و قوای آن" تاکید می کنیم و خواستار "گذار و عبور کامل از جمهوری اسلامی" هستیم. آرزوی ما نیز برقراری "حکومتی دموکراتیک و سکولار، که اعلامیه جهانی حقوق بشر سرلوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین یک قانون اساسی مدرن باشد" است.
ما حمایت از خواست های مطرح شده بیانیه ۱۴ نفر را وظیفه و مسئولیت ملی، سیاسی و اجتماعی خود و همه آزاداندیشان و آزادیخواهان ایران می دانیم.

ابی (ابراهیم حامدی)، مهرداد آسمانی، شهرام آذر (سندی)، بابک امینی، سامی بیگی، شاهرخ (شاهرخ شاهید)، سیاوش (سیاوش شمس)، روژان، راستین، شهبال شب پره، حمید طالب زاده، عارف (عارف عارف کیا)، نازی عزیزی، مهسا ناوی، نوش آفرین، هاتف.

* تکثیر از "کمیته حمایت" از بیانیه ۱۴ نفر