پرونده سازی علیه من به رضایت جنابعالی است - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : حسین عرب

عنوان : شهید انتخابات در اسفند ۹۸
برای نظام استبداد ادمها جزء ابزار پیشرفت کار هستند و پس از گذشت تاریخ مصرفشان دیگر بدرد نمی خورند و باید از سر راه حذف شوند. لباس قهوه ای های هیتلر، تیمور تاش رضا شاه ، هویدای محمد رضا شاه و غیره.
۹۰٨۹۶ - تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹٨