اینجا نرخ روی ۳۰۰- ۴۰۰ هزار تومان است - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : رحیم اسدی

عنوان : مدارک بی ارزش دانشگاه آزاد
سالها رژیم آخوندی در هر ده و روستا و شهر خانه ای را تابلو زد و دانشگاه آزاد نامید و با دریافت چندین هزار میلیارد تومان از مردم بجای آموزش واقعی در آخر کار یک مدرک ۲ ریالی تحویلشان داد و با اینکار در واقع زندگی چند میلیون نفر را از بین بردند ، دختر و یا پسری که پس از چهار سال علافی و یدک کشیدن نام دانشجو در پایان با دریافت یک برگ کاغذ بی ارزش از نظر روانی خود را محق میبیند که مثلا شغل خوبی به او جامعه عرضه کند که با واقعیات موجود و نظام حاکم موجود همخوانی ندارد ، این مردم امروز هم با دیدن این اوضاع جعلی هنوز بیدار نشده اند که ۴سال عمر و سرمایه خود را به پای نکبت زاده ها میریزند و آخر کار خودشان دپرس و بیمار و نا امید و دزدها شارژ و گردن کلفت! عشق گرفتن یک لقب پوچ بعنوان کارشناس ارشد و یا لیسانس ... عواقبش همین اوضاع است .
۹۰٨۹۰ - تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹٨