خانه گم شد


فریبا صفری نژاد


• سوز آمد و‌برگها فروریخت
طوفان شد و آشیانه گم شد

رویایِ نهالِ ریشه در باد،
در وحشتِ تازیانه گم شد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٣ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۴ اوت ۲۰۱۹


 سوز آمد و‌برگها فروریخت
طوفان شد و آشیانه گم شد
رویایِ نهالِ ریشه در باد،
در وحشتِ تازیانه گم شد

رگبار به قلبِ غنچه کوبید
افتاد به جانِ ساقه کولاک
در مشت به گِل نشسته ی خاک،
گُل پوچ شد و جوانه گم شد

از غولِ چراغِ شهرِ جادو،
جز کُشتنِ آرزو ندیدم
فردای مرا سیاه کرد و
در این شب بیکرانه گم شد

این شهرِ خرابِ مانده در دود
یک روز، جهانِ روشنم بود؛
در قیدِ بلوغ و‌ بندِ تکلیف
آزادی کودکانه گم شد

با گریه به جستجوی راهی
راهی شده ام در این سیاهی
من گم نشدم در این خیابان
آقای پلیس! خانه گم شد.


کانال اشعار فریبا صفری نژاد:

t.me