فراخوان به شرکت در تظاهرات-اتحاد برای همبستگیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹٨ -  ۷ اوت ۲۰۱۹