حزب چپ ایران (فدائیان خلق): محاکمه کارگران و روزنامه نگاران را محکوم می کنیماخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۱ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲ اوت ۲۰۱۹


محاکمه کارگران و روزنامه نگاران را محکوم می کنیم و فعالین سیاسی
و مدنی و هم وطنان آزاده را به تجمع در مقابل دادگاه فرا می خوانیم!


اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، ‌امیر امیرقلی و عسل محمدی ‌در روز ١٢ مرداد در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران محاکمه می شوند.
اسماعیل عبدی و علی نجاتی ـ دو تن از رهبران کارگری و سندیکایی هفت تپه ـ به دلیل مشارکت در اعتصاب ٤ هفتهای هفت تپه و اسماعیل بخشی به خاطر اعتراض به شکنجه شدنش در زندان محاکمه می شوند. سپیده قلیان هم بخاطر انعکاس اخبار این اعتصاب و افشای شکنجه هائی که در زندان متحمل شده، محاکمه می شود. او ٩ روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد. اتهام امیرحسین محمدی‌فرد و همسرش ساناز الهیاری، ‌امیر امیرقلی و عسل محمدی‌ از نویسندگان نشریه‍ی اینترنتی گام، همانند سپیده قلیان، انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت تپه است.
در شرایطی کارگران و روزنامه نگاران محاکمه می شوند که کشور ما با خطر جنگ و با انبوهی از بحران ها و مشکلات ویرانگر روبرو است. بحران هائی که جمهوری اسلامی با سیاست ها و عملکردهای فاجعه بار خود آفریده و توانائی حل آن ها را ندارد. گروه های وسیعی از جامعه به ویژه کارگران علیه سیاست ها و عملکردهای مخرب رژیم به اعتراض برخاسته اند. سرگردگان رژیم برای خاموش کردن اعتراضات بر ابعاد سرکوب افزوده اند. در هفته های گذشته شاهد افزایش دستگیری فعالین سیاسی و مدنی، برگزاری دادگاه های فرمایشی و صدور احکام سنگین هستیم.
افرادی که قرار است در ١٢ مرداد محاکمه شوند، تنها از حق و حقوق شهروندی و صنفی خود بطور مسالمت آمیز دفاع کرده و یا اخبار اعتصاب کارگران هفته تپه را در رسانه ها بازتاب داده اند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) محاکمه فرمایشی و غیرقانونی کارگران و روزنامه نگاران را محکوم می کند و هم صدا با کارگران هفت تپه، تشکل های سندیکائی، سازمان ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری، خواهان آزادی بی قید و شرط آن ها است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را فرا می خواند که به هر شکل ممکن اعتراض و مخالفت خود را با این محاکمه نشان دهند و از فعالین سیاسی و مدنی می خواهد که در اعتراض به این محاکمات نمایشی که برای ارعاب کارگران و روزنامه نگاران صورت می گیرد، در روز ١٢ مرداد مقابل دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ گرد بیآیند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱۱ مردادماه ۱۳۹۸ (۲ اوت ۲۰۱۹)