آکسیون اعتراضی در گوتنبرگ ـ محاکمه کارگران هفت تپه، تلاشی برای مرعوب کردن جامعهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۹ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹


دستگاههای قضایی ضد کارگری و ضد انسانی رژیم فاشیست اسلامی ایران میخواهند روز سوم ماه اوت 2019 فعالین و رهبران کارگری هفت تپه را محاکمه و در زندان نگه دارند.

اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، ساناز الهیاری،امیرحسین محمدی فرد، عسل محمدی و امیر امیرقلی و دیگر فعالین کارگری، برای متحد کردن کارگران و احقاق حقوق انسانیشان مبارزه میکنند. چیزی که در قوانین رژیم اسلامی جرم است. اما در مقابل قوانین سرکوبگرانه و محاکمات و زندانی کردن کارگران و فعالین و مدافعین آزادی و انسانیت، نیرویی عظیم انسانی قرار گرفته است که تعرض و افسار گیسختگی رژیم اسلامی را نمی پذیرد.نه تنها برای کارگران هفت تپه، بلکه برای طبقه کارگر در همه مراکز بزرگ و کوچک کار در زندان نگه داشتن رهبران و فعالین مدافع حقوق کارگری غیر قابل قبول و به شدت محکوم است.

دست درازی به هر کارگر و فعال کارگری دست درازی به کل طبقه ما و احکام سرکوبگرانه زندان ، احکامی علیه منافع و زندگی کل طبقه ما است. طبقه کارگر میتواند و باید مثل مردمک چشم فعالین و رهبرانش را حفظ کرده و مانع از آسیب دیدنشان توسط دشمنانشان گردد.

خواست آزادی بی قید و شرط و فوری اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، ساناز الهیاری،امیرحسین محمدی فرد، عسل محمدی و امیر امیرقلی و دیگر فعالین کارگری، مدافع حق زن خواست سراسری طبقه کارگر است. مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی به سرکوبگری بی محابای رژیم مهار میزند و آن را به عقب میراند.

باید جلو تعرض رژیم را با سازمان دادن تعرض اجتماعی بزرگ خود گرفت. باید دشمنان کارگران و مردم را به عقب نشینی واداشت. آزادی بیان و تشکل و اعتصاب حق بی چون و چرای همه است. آزادی فوری کارگران زندانی گامی مهم در تحقق این آزادیهای فردی و اجتماعی است.

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ ضمن محکوم کردن تعرض جمهوری اسلامی به فعالین و رهبران کارگری، معلمین، دانشجویان، مدافعان حق زن، همه آزادیخواهان و معترضین را فرا میخواند که برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی با هم متحد شوند.تلاش برای آزادی آنها و همه زندانیان سیاسی را از وظایف فوری خو د و کل طبقه کارگر و همه انسانهای آزادیخواه میداند.

زمان شنبه 3 اوت ساعت 14.00
Kungsportsplatsen مقابل سالوهالن

همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فوری بی قید وشرط آزاد شوند!
زنده باد همبستگی و اتحاد همه جانبه طبقه کارگر!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران

تلفنهای تماس:
عباس تکالو بی غش: 0735696261
محبوبه جاهدی فر: 0762285877
امید محمد یه: 0735823334
ثریا نظری: 0762601169

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
ماه جولای 2019