ثواب امنیّتی


هادی خرسندی


• آن مرد عزب را عزبی رنج و عذاب است
وز درد عزوبت نه خوراک ست و نه خواب است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۹ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹آن مرد عزب را عزبی رنج و عذاب است
وز درد عزوبت نه خوراک ست و نه خواب است

پس ناله کنان زنگ به امنیّتیان زد
گفتا که مرا وضع بد و حال خراب است

نه دولتی ام بنده، نه جاسوس، ولیکن
یکدانه پرستو بفرستید، ثواب است