لندن - فراخوان تجمع اعتراضی در روز دادگاهی زندانیان هفت تپهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۹ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹


فراخوان تجمع اعتراضی در روز دادگاهی زندانیان هفت تپه

تجمع اعتراضی در روز دادگاهی زندانیان هفت تپه برای آزادی بی قید و شرط آنان و سایر فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

شنبه سوم اوت ۲۰۱۹ ساعت ۲ بعداظهر

مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن
۵۰ Kensington ct, London, W٨ ۵DD

تماس: بختیار ۰۷۵۷۷۹۵۲۱۱۳

تشکیلات لندن حزب حکمتیست - خط رسمی