بیاد شاملو
در " آستانه دو دروازه ایستاده بود"
علی آشوری


• صدا دست به جهان آرایی می زند و
واژه می سازد
واژه ها یی از یاس و وقار و انکار...
و می پرسی:
بین دو دروازه چه ایستاده؟
جهان هیچ بود؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٨ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۱۹


 آوایی به بم و زیر می خواند :
جهان هیچ بود هیچ خواهدشد .....

صدا دست به جهان آرایی می زند و
واژه می سازد
واژه ها یی از یاس و وقار و انکار ٠٠٠
و می پرسی :
بین دو دروازه چه ایستاده ؟
جهان هیچ بود ؟
اما هست
چنان تو
که هستی ، در چشم و دهان کلمه
و گرمای آتیه ی صدا ها
با آن کارگاه یاس و قار و انکارت
اکنون دو دروازه
هیچ اند
تا در میانه آن دو ایستاده باشی
به تماشا و طنازی آواز ها
“لغتآفرین “ که تویی
تو


علی اشوری