شورشگری


جمشید طاهری پور


• در مرداب واهمه هایم
برجا می مانم!
این مرداب را
آسوده طلبی های جبونانه من
گسترده! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٨ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۱۹


 
   در انتهای ممنوع
کسی ایستاده است
صدای نفس‌های او را می‌شناسم
در حریر یک مهتاب پائیزی
مشتاق و منتظر
نگاهم می کند!

شاید؛
خسته و پیر!
ناتوان عبور از دیوار ممنوع،

در مرداب واهمه هایم
برجا می مانم!
این مرداب را
آسوده طلبی های جبونانه من
گسترده!
ایکاش می توانسم
در آن کس که هستم
   عشق را
تا انتهای ممنوع
بپیمایم!

چه غم انگیز است
انسان امتناع؛
گریزان از خویشتن خویش
و ترسان از ظهورهای تازه!

در هنگامه -ی
خواستن – توانستن
وقتی در آستانه
به خاک می افتیم،
مرگ است که بر ما می گذرد!
و در اکنونم می دانم
که زندگانی شورشگری است!

ایکاش،
شورشگر بودم!

                                        جمشید طاهری پور
                                             ۲۰۱۹ . ۰۷ . ۲٨