پُرخوری بر سفره‌ی احساس


جهانگیر صداقت فر


• گفتند:
"    از چندی نه چندان پیش
                            درگیرِ درد بود،
      نه اما بدان گونه اسیر
                           که زمین‌گیر." ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۶ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۹


 
...و تا بدین سان

                سخت

                      آسان نمی نمود.گفتند:

"    از چندی نه چندان پیش

                            درگیرِ درد بود،

      نه اما بدان گونه اسیر

                           که زمین‌گیر."

گفتند:

"    نه به تازه‌گی تورمِ زخمی تازه نمودار،

      و نه حتا اشارتی از غدودِ مهلکی از دیرباز."دیروز-

گویا بر سرِ سفره‌ی احساس،

چربینه مشتی

          غصه خورده بود،

امروز،

      بی‌ دردِ سر سکته کرده

                            مرده بود.رها شدن از دردِ روان

هرگزا

    تا بدین گونه

                سخت

                     آسان نمی نمود.

            **********                  

سانتا مونیکا- ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵