اگر سرباز...


سعید سلطانی طارمی


• اگر سرباز بودم
موهایم را می بافتم
سردوشی هایم را کبوتری می کردم
در پوتین هایم پروانه پرورش میدادم
و تفنگم را
به تیغه ی بیلی جوش می زدم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۹


 اگر سرباز بودم
موهایم را می بافتم
سردوشی هایم را کبوتری می کردم
در پوتین هایم پروانه پرورش میدادم
و تفنگم را
به تیغه ی بیلی جوش می زدم
و روی خط مرزی
گندم میکاشتم.
گندم ها
زودتر از سربازان سبز می شوند

اگر سرباز بودم
موهای سرباز همسایه را می بافتم
و کبوترم را
بر دوشش می نشاندم
و با تفنگش سازی میساختم
که با هم می خواندیم:
ما اهل یک زمینیم
نانمان از یک گندم است
و زنهامان تنها یک رحم دارند

اگر سرباز بودم
شست تمام سربازان را قر ض میگرفتم
و به پریزیدنت آمریکا
               بیلاخ میدادم
اگر سرباز بودم...

۱/۵/۹٨ کرج