گزارش نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : مارال سعید

عنوان : دوباره می سازمت وطن
جای تعجب خواهد بود اگر از میان جمع حاضران در افتتاح کنگره، حتی یکنفر به میز هیئت رئیسه نزدیک نشده باشد و نگفته باشد؛ آقای بهزاد کریمی این لباس که شما پیشنهاد نموده اید مناسب قد و قواره و تفکر حاکم بر حزب ما نیست.
آیا این نیز تازه مد شده که احزاب سیاسی ملقمه ای از همه چیز باشند؟ همه چیز بگویند و همه کار بکنند؟
آیا نباید در پشت رفتار و گفتار ما تفکری باشد؟ آیا دوستانی که به پا ایستادند و سرود انترناسیونال را خواندند، به معنای آنچه بر زبان می آوردند آگاه بودند؟ و اگر آگاهانه خواندند، از خود نپرسیدند؛ این مفاهیم در کجای تفکر من جا دارد؟
آیا اینگونه اعمال نشان از پوپولیسم ندارد.
۹۰۵۹٨ - تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱٣۹٨       

    از : علی خوی

عنوان : کلاس اکابر برای سالمندان . درس امروز. فرق اتنیک و ملت چیست. فواید زبان فارسی را شرح دهید
پس فقط رضاپهلوی غایب بود :) چقدر با اشتیاق می گوید بی بی سی و سایر رسانه های غربی از این نشست استقبال کردند! چپ اذربایجان نباید بنام مرکز و انترناسیونالیست توسط این جمها به گروگان گرفته شود. و گرنه یک اسمیله شده تلقی می شود نه انترناسیونالیست.
۹۰۵۹٣ - تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹٨