چربش دانش مردمی بر واماندگی سران مذهبی - بهنام چنگائی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٣ تير ۱٣۹٨ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۹


روند دین دولتی و اقتصاد خرانه اش         
بیادآوریم که خمینی ُخبره برای گمراهی اندیشه و شناخت بیدار تاریخی، تنبیه و تباهی دانش اجتماعی، پوچ خواندن اراده ی مستقل نیروی کار در برابر سرمایه، کنارزدن ضرورت همبستگی بردگان مزدبگیر باهم، خشکاندن ریشه خردورزی جمعی، ربودن دارائی های شگرف و کلان کشور، زدودن آگاهی طبقاتی و فریب ساده دلان کارگر و کارمزد و تنگدست در برابر حفظ منافع بهره کشان یاور و چپاولگران سرمایه سالار دین دولتی که به ناگهان حاکم مطلق مردم و کشور شده بودند، این امام ماه نشین بی پروا و ریاکارانه گفت: (( اقتصاد مال خر است! )) آنروزهای تراژدیک مردم گول او را خوردند و آسان به وی باوربردند!
در حالیکه همانروزها توده ها دیدند که نچندان دور و ای بسا پیش از مرگ خمینی حکومتیان ریز و درشت بسادگی صاحب کاخ های سران شاه شدند، بالانشین گشتند و خیلی شتابان نوه ها و همه ی دنباله روان او و کل کاست روحانیت و ارتش مستقل اسلامی اش " سپاه و بسیج امروز" همگی پیگیر و با "شیفتگی الهی" اقصادورز شده و بسرعت صاحب ثروت های بادآورده گشته و اشراف نشین کشور شدند؛ و شگفتا که بیداری و هوشیاری اجتماعی طبقاتی در آن بازار مکار آخوندی، بردباری مذهبی را اختیارکرد که جز کلاه گشاد خودفریبی نبود.

و دریغا خیلی دیر کارگران و مزدبگیران بیکار و بخاک نشسته دیروز و امروز، و بیشترین مردمان پاکباخته و تاراجشده و بی دادرس با تأخیری گرانبار متوجه اهداف ضدبشری، فاشیستی و برتریخواهانه سران ماجراجوی و بیمار شیعی شدند و خیلی دیر دانستند که کلیت رژیم ولائی جز بفکر استحکام جایگاه روحانیت، تقویت خاستگاه دینمداری در ژرفای ناخودآگاه اجتماعی و تثبیت رهبانیت مذهب دولتی، با گستراندن ساختار انگلی ملامدار و جدا از مردم نیست. آنهم ساختاری که ویرانگر خواست کار و نان کارگر و نیازهای ساده ی توده ها به زندگی ناچیز هم نبوده و و بی کم و کاست مجموعه ( اصولگرا ـ اصلاحچی) همگی رژیم از دیدفریبخوردگان برپاخاسته، جز تمامیت اش مادر خشونت، سرکوب، نابرابری ها و تبهکاری های نظام ولایت فقیه مطلق نبوده است؛ ولی با درنگ بلند به این حقیقت روشن پی برده اند.
چرا؟ چون حالا ٨۰% درصد شهروندان کشور که کارگران، مزدبگیران، کارمندان، تنگدستان و ۲۰ میلیون مردم حاشیه نشین تهران و شهرهای بزرگ و کوچک باشند، دچار بیکاری و گرسنگی، یا بخش بزرگی از آنها به زیر خط فقر مطلق و نداری و گدائی پرتاب شده و بخواری و زاری کشیده شده اند. آری خمینی، دین دولتی، یاران دنباله رواش با سیاست و دیپلماسی دشمنی افکنانه و بدتر از آن پیآمد دسیسه ها و جنگ های مذهبی و با شاهکار اقتصاد خرانه و تاراجگرانه ی ملاها و مکلاها، اینک این قوم با دین و ایمان زندگی ۴\٣ مردم را نابودکرده و یا هستی آنان را در پرتگاه نیستی گذارده اند.

همینک در رسانه های دولتی رژیم می خوانیم که رشد شتابان تورم و گرانی در بخش های خوراکی ها، آشامیدنی ها و سرپناه ها که ناگزیرهای زندگی مزدبگیران باشند دچار هزینه های سرسام آوری شده و روزانه بهای هرکدام از نیازمندی ها افزایش یافته و یا افرایش داده می شوند. در خود تهران هزینه زندگی بخور و نمیر یک خانواده کارگری ٣ نفره همینک به ۶ میلیون و ۴٨۲ هزار تومان رسیده و برای یک خانواده ۵ نفره کارگری در تهران این سقف اجتناب ناپذیر مالی به ۱۰ میلیون ٨۰۰ هزار تومان فراروئیده است؛ آنهم در شرایطی که درآمد و حقوق ماهیانه اغلب کارگران تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هست و سردمداران رژیم گناه نارسائی ها و ناهنجاری های فراوان مذهب دولتی ۴۰ ساله را متوجه امپریالیسم آمریکا دانسته و مردم را تشویق به صرفه جوئی، ایستادگی در برابر گرسنگی و در صورت لزوم آنها را دعوت به مبارزه خونین برابر این ساختار ضدبشری ترامپ فاشیست می کنند؛ غافل از ترفند آقا و بساط اش، کارگران و مردم بخوبی می دانند که رژیم ولائی را نیز می باید سرنگون کنند و همزمان دست دخالت و چپاول ژاندرم جهانی آمریکا را از سرنوشت آتی خود کوتاه کرده و ببرند. ( زیراکه فناتیسم ولائی و امپریالیسم آمریکا) هردو دشمن ما بوده و هستند و دیگر گول هردو را نمی خوریم و می دانیم که می باید برای رهائی خود و استقلال سیاسی طبقاتی خویش در دوجبهه همزمان با آنها مبارزه ی سازش ناپذیرکنیم.

مگر نه اینکه در پیشگاه چشم و خرد مردم، اقتصاد نفتی ـ تجاری "مرکانتالیستی" آخوندی و دزدبازار و بی آبروی همگان بوده و هست! و ناگزیر مجموعه اش زیر اراده ی تاراجگرا و خلیفه بخشی آقا خامنه ای ست، مگر دارائی های کشور تاکنون صرف لجستیک جنگ مذهبی، آز بی پایان مافیاها و باندهای همه سویه و ناکارآمدی آنها و اقتصاد کشور را همگی چنین آشکارا فلج نکرده، و ضعیف نساخته که بسادگی هماکنون زیر ضربه های تحریم ها و تورم ها دار و ندار مردم له و لورده گشته است؟! مگر فاشیسم مذهبی و دیگران ستیز او، و بازتاب های ۴۰ ساله ی آن، مسبب چنین نتایج دردناک و کمرشکن هستی مردم نبوده و نیست که زندگی ناچیز همگان را به باد فتا نداده! و تلخی و تنگدستی را بی شرمانه برکول مردم ننشانده! و آیا آقا نمی داند که توده ها با پوست استخوان خود بدفرجامی و بدبختی خود را که دین دولتی ببارآورده لمس می کنند! همان امامی که این اقتصاد را خرانه انگاشت و نظام الهی اش بود و نبود ٨۰% را تا مرز ویرانی زندگی توده ها و آیندگان را تباه کرده و تازه به فروپاشی خودکشانه ی کنونی پیش رانده و بی سبب هم نیست که مذهب دولتی در برابر امپریالیسمآمریکا و شرکایش هیچگونه اهرمی برای رودرروئی و کنارزدن این زورگوئی آشکار ابزار مقابله با آن جز ترفند سرنوشتگرائی چندش انگیز در اختیار نداشته باشد، آنهم در شرایطی دست به بالابردن غلظت اورانیوم می برد که تاکنون ۲۰۰ میلیارد هزینه آن کرده و چالش اسلام اتمی اش بجای قدرت با فترت اش انجامیده است. آیا چرخش سانتریفوژها نان و آب مردم می شود؟

رژیم با ریکاری چهل سال شعار "مرگ بر آمریکا " را سرود و همچنان می گوید که آمریکا"هیچ غلطی نمی ‌تواند بکند" همزمان اما پول کشور جز به کاغذ پاره‌ای بی ‌ارزش نیست، ولی فرزندان همین ملاها و مکلا ها توانائی زندگی و تحصیل در کشور آسمانی را نداشته و آمریکا رفته و عزت ساختار الهی برنمی تابند. آیا آخوند جماعت می تواند ضدامپریالیست باشد و دشمن ساختار سرمایه سالار و موافق عدل علی باشد؟ نه هرگز نیست و در مسیر منافع آنی و آتی اوست. آخر مگر می شود که کشور آخوندها دومین و چهارمین دارنده ذخایر گاز و نفت جهان باشد ولی رشد اقتصادی منفی و زیر ۶% و نرخ بیکاری ٣۹% و تورم بالای ۵۰% را تجربه کند، و آنرا بی رحمانه به توده های کارمزد و زحمتکش تحمیل کند. یا این نظام تمامیتگرای سیاسی مذهبی خود را پرچم‌دار "اسلام انسانی" بداند؟

یادمان نرود که ستم و سرکوب و نبود آزادی های اندک حقوق بشری شاهان خودکامه پهلوی و درباریان دستبوس شان باهم کار ایران را کارستان کردند و توانستند با دیکتاتوری شاهانه خویش همین نظام خودرأی ولائی را باهم در تاریکسرای شاهی چنان پایه ‌ریزی کنند که نه "جمهوری" و نه "اسلامی"ست و خنده دارتر اینکه بخشی از ساده دلان رنجکشیده چنان از زور و نابرابری و کمبودها در شکنجه و ناامیدی هستند که هراز گاه در فریاد دادخواهی های شان حسرت رژیم پهلوی را دارند. نتیجه بگیرم که خمینی درست می گفت آری اقتصاد مال خر است ولی ملا سوار آن! بنابرین؛ بسیار مسرورم که در روند ۴۰ ساله دریافت آگاهی و شناخت تاریخی، اینک چربش دانش مردمی اجتماعی طبقاتی بر علم و کتل واماندگی سران مذهبی پیشی گرفته و روحانیت توان همگامی با خرد اندیشه ورز آنها را برای همیشه ندارد و سرکردگی ذهنی خود از دست داده است.
بهنام چنگائی ۲۱ تیر ۱٣۹٨
به دو فاکت زیر نگاهی گذرا بیندازید!
۱* ـ زندگی سوپر لاکچری در بالا شهر تهران که حتی نشریه های آمریکایی به آن واکنش نشان دادند و اذعان کردند بالاشهریهای تهران از مولتی میلیاردرهای آمریکا لاکچری ترند! مگامالهای لاکچری که قیمت اجناس آنها به دلار است و اجناس زیر ۲۰۰ میلیون ندارند! برخی از این‌مولتی میلیاردرها برای عروسک شبیه خودشان ۱۰۰ میلیون پول می دهند! آنها وارد دستگاهی مخصوص می شوند و بعد ۳ ثانیه بیرون می آیند! بعد عکس به آلمان فرستاده می شود و عروسکش به ایران می آید! ماشین های فوق نجومی که هزینه دور دور یک شب آن از دستمزد یک سال یک کارمند بیشتر است! میزان بنزینی که در دو شب دور دور کردن در بالا شهر تهران مصرف می شود حدود یک میلیون لیتر برآورد شده است! که بیشتر از اندازه مصرف یک روزه بنزین در یک استان بزرگ ایران است! آرایشگاههای مردانه و زنانه ای که هزینه یک اصلاح در آنها یک میلیون تومان است! باشگاههای ورزشی که ورودی آنها ۸۰۰ هزار تومان است! برخی از این باشگاهها به تردمیل زیر آب و باران مصنوعی مجهز هستند! روستوران هایی که مرغابی را روی خود میز جلوی مشاری سرو می کنند و قیمت هر وعده غذا کمتر از ۲۰۰ هزار تومان نیست.

۲* ـ علم الهدی:
خانمی که موهای پریشانت را بیرون می ‌اندازی، اسیر شهوترانی مردان هرزه هستی ـ او می گوید: برای فروش کالا دختران عوضی را کنار هم ردیف می‌کنند!
سیداحمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: برادران و خواهران، حجاب یک واقعیت است؛ انگلیس‌ها وقتی رضاخان را در خط براندازی اسلام در این کشور مستقر کردند در مقام براندازی دین، رضاخان دو کار کر: یکی اینکه روحانیت را از بین ببرد و یکی حجاب.
در جامعه باحجاب، جوانان دیندار بار می ‌آیند و به وسیله هرزگی‌ ها و لاابالی‌ گری‌ها از دین فاصله نمی‌گیرند اما در جامعه ‌ای که زنان بی‌حجاب باشند و مسئله ویرانی زن سبب می‌شود دین از جوان گرفته شود و سفره دین از زیر پای جوان جمع می‌شود.
او با انتقاد از برخی که در حجاب حالت ولنگار دارند به خاطر عشق فاطمه( س ) باحجاب باشید و به خاطر دلدادگی به زهرا(س) و زینب(س) باحجاب باشید؛ دختر خانمی که موهای پریشانت را بیرون می‌اندازی و تصور می‌کنی با ولنگاری آزادی بدان که با ولنگاری اسیر شهوترانی مردان هرزه هستی.
خواهر و دختر من به خاطر این دختر کتک خورده سیدالشهدا(ع) در عصر عاشورا، سر و روی خودت را بپوشان؛ اگر فلسفه حجاب را حاضر نیستی قبول کنی و اهل توجیه و منطق نیستی به این خاطر باحجاب شو؛ روی کشف حجاب دختران ما دشمن حساب کرده و من وظیفه می‌دانم از طرح اخیر ناجا تشکر کنم؛ اتومبیل حریم خصوصی نیست؛ اتومبیل وسط خیابان حریم خصوصی نیست. زنانی که در اتومبیل کشف حجاب می‌کنند مورد بازخواست قرار گیرند این طرح رسما در مقابل زنان لاابالی می‌ایستد و باید زنانی که در اتومبیل کشف حجاب می‌کنند مورد بازخواست قرار گیرند و این خدمتی به ساحت صدیقه اطهر است؛ قانون حجاب در سال ٨۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و همه مراکز این کشور و تمام وزارتخانه‌های این کشور مسئول شدند و وظیفه آنها در قانون معلوم شد؛ از سال ٨۵ تا الان ۱٣ سال می‌گذرد و متاسفانه این قانون خاک می‌خورد. چرا؟ چه کسی باید جوابگو باشد در مورد قانونی که ۱٣ سال قبل تصویب شده. آیا دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی نباید پاسخگو باشند؟ اگر جواب این مردم را ندهید جایی گریبان شما را می‌گیرند که راهی ندارید و آن سر پل صراط است. برای فروش کالا در نمایشگاه، دختران عوضی را کنار هم ردیف کنند در پرتو اقتدار نظام قانون عفاف و حجاب تصویب شد و شما آقا گفتی من مسئول دولت یا مجلس و یا مسئولیت وزارت و انتظامی و نظامی و همه گفتید قبول می‌کنم اما در برابر اجرای یک قانون اصلی که مربوط به حفظ عظمت اسلام است قدم برنداشتید؛ صدها هزار شهید می‌ایستند و از توی مسئول مطالبه می‌کنند؟ چرا مسئولیت قبول کردی و فرمانده و رئیس دولت و وزیر شدی؟ زن ناهنجار لاابالی با ولنگاری در خیابان این مملکت جولان دهد و جنابعالی عملی نکنی؟ برای فروش کالا در نمایشگاه، دختران عوضی را کنار هم ردیف کنند و شما عکس‌العملی نداشته باشی؟ شما که وزیر این مملکت و مسئول این نمایشگاهی!

((و خود این گردنکش فاسد و داماد آدمخوارش چه پرونده های خونین و تاریکی که ندارند! حاکم یکه سوار استان خراسان علم الهدی را می گویم: اوئی که بنام امام جمعه ی مشهد و بیاری و تأئید رهبر عالیقدر و هردو بخاطر ثواب اخروی ثروت بخود اجازه داده اند که در مشهد و برای زوار ... کشورهای مسلمان و بویژه شیعان مسافر عشرتکده های سکس آزاد و علنی و قانونی بخوان "اشکال صیغه" راه اندازی اسلامی کند!))