دو ویرگول


اکبر ایل بیگی


• آنچه من آرزو دارم، سوختن بعد از مردن است
دوست دارم آتش، کفن سرخ من باشد، از دور
چشم دوخته ام به خاک، به آب، به خاکسترم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٣ تير ۱٣۹٨ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۹


 • ویرگول ۱


آنچه من آرزو دارم، سوختن بعد از مردن است

دوست دارم آتش، کفن سرخ من باشد، از دور

چشم دوخته ام به خاک، به آب، به خاکسترم

که چون پرنده بر می گردد، به باغ، به لانه ها

مانند مشتی خاکستر، چون پرنده نشسته ام
• ویرگول ۲


در هوی و های بچه ها، آفتاب می تابد، روی دیوار

روی عکس خسته مصدق، و من فکر می کنم به او

سپس، یک صندلی سپید، زیر عکس او می نویسم

تا هر که می آید، بنشیند، برخیزد، بنشیند و نشستن

برخیزد و برخاستن بیاموزد، بنشیند، برخیزد، بنشینداکبر ایل بیگی