گردشِ آتش و خاکستر


جهانگیر صداقت فر


• فقط از فرطِ جوع و عطش بود
اگر پا بر رکابِ عزم
                      تک تازِ بادیه‌های جست و جو بودم.
هرگز و هیچ
آهوی هوس را به کمین برننشستم
- مگرم
         صید
             نواله‌ی نیاز بوده باشد -، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۱ تير ۱٣۹٨ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۹


 فقط از فرطِ جوع و عطش بود

اگر پا بر رکابِ عزم

                      تک تازِ بادیه‌های جست و جو بودم.

هرگز و هیچ

آهوی هوس را به کمین برننشستم

- مگرم

         صید

             نواله‌ی نیاز بوده باشد -،

و زلالیِ آب را

هرگز

    به خوی زداییِ تن‌ِ تب‌دار

                                  نیالودم.جانِ هر جنبنده را

                   به تساوی

                               محترم داشتم

هم بدان گونه که روحِ هر گیاه را

                                       هم از خاربن تا خرزهره؛

و نکهتِ پاکِ نسیم

                      به تلخِ نَفَس نیاغشتم

الّا به حکمِ غریزه‌ی دَم و بازدم .و سخن را نیز

                جز در ستایشِ آشتی

                                        زبان برنگشادم.

***

نه فخرِ بزرگی‌ در من بود

                              و نه عجزِ فرودستی

که در گذاره‌ی صعبی پُر فراز و فرود

گردشِ آتش و خاکستر

                            مرا آزمونی آموزنده بود.

                      ********

لوس آنجلس - ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵