نقش خیال جنگ - جمشید طاهری پور

نظرات دیگران
  
    از : محمود از ایران

عنوان : آقای طاهری پور در پازل شما اینبار نیز مردم و ایران غایبند.
یادتان هست که ذیل دفاع از روحانیت مترقی چه ها که نکردی؟ در پازل استراتژی شما - تز راه رشد غیرسرمایه داری - مردم جائی نداشت. زیرا اهم تلاش شما حفظ روحانیت بخاطر اهداف و امیال سیاسی کشور همسایه شمالی بود. اینک در برهه ای که ایران و مردمش در معرض تحریم و جنگ ترامپ قرار گرفته است. باز پازل شما ایران را ملک طلق خامنه ای می داند و خود را مخیر می دانی که برای رفع خطر جنگ از سر ایران و مردم آن جهد نکنی. اینبار هم در پازل شما جایی برای مردم پیش بینی نشده ست. چرا نگاه استراتژی شما مردم را در بازی سرنوشت ساز وارد نمی کند و همچنان به نیروی وراء مرزها چشم داری و امروز نیز براحتی از کنار جغرافیای طبیعی – سیاسی و ژئوپلیتیک ایران می گذرید. می شود گفت ما را به خیر تو نیست اینبار چون گذشته شر مرسان.
آقای طاهری پور! بدانید ایران ملک طلق کسی نیست. ایران اختصاص به مردم و اقوام و جریانات همراه با خود دارد نه به کسانی که در پازل خود هیچگاه نقش مردم را بها نداده اند و همیشه مردم را در جایی می خواسته اند که خود متصور می شدند.
۹۰۴۴۱ - تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣۹٨       

    از : آشنا همشهری

عنوان : گزاره‌ی جاافتاده: "آخوند و شرم؟"
"طلبه جوان سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و به نظر می‌رسید دارد گریه می‌کند! مادرم رو کرد به من و گفت؛ جمشید ببین! خجالت می‌کشد سرش را بالا بگیرد! "
به مادرم گفتم: "آخوند و خجالت؟"
۹۰۴٣۴ - تاریخ انتشار : ۱٣ تير ۱٣۹٨       

    از : کیا

عنوان : گفتم این وطن من و تو نیست وطن خامنه ایست!
این وطن را خامنه ای غصب کرده است و ما آنرا پس میگیریم حال اگر با جنگ هم شده باشد.
ما نباید برای خامنه ای به جنگ برویم ،مسئولیت خرابی های جنگ را میبایست خامنه ای و مزدورانش بپردازند.
۹۰۴۲۰ - تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱٣۹٨