ماه - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : بهمن پارسا

عنوان : لطافت
مهدی فلاحتی، لطافت واژه یی است که شما انرا به فارسی عاشقانه ترجمه کرده یی. جانت بی بلا باد مترجم لطافت.
۹۰۱۷۶ - تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹٨       

    از : حسین هاشمیان

عنوان : شعری ماه
"چه شب هائی که ما باهم سحر کردیم
اطاق دردهامان پلکِ بیداری ..." امیدوارم بیاد آری
من که هر جمعه ورق میزنم پلک بیداری را !
شاد و موفق باشی شاعر
۹۰۱۶٣ - تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹٨       

    از : اسماعیل خویی

عنوان : من هم کیف کردم
مهدی جان فلاحتی:
درود بر تو!

شادم از این که به راستی عاشق ات می بینم. شعرت را همچون شرابی گوارا نوشیدم: گو آن که، در زبان من، «شراب» هم «ویسکی» ست. باز هم از عشق بسرای. سخن گفتن از عشق، هنوز نیز، کار اصلی ی شاعر است.

باز هم درود به تو. همسرت را، از سوی من، ببوس.

اسماعیل
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
۹۰۱۴٨ - تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹٨