ایکاش سحر نیاید!


جمشید طاهری پور


• از قاب پنجره اتاقم بیرون می جهم؛
از حدود خویش!
در درونم گسترده می شوم
انبساطم را احساس می‌کنم
آه … آزادی!
مثل دود
مثل بخار ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ -  ۷ ژوئن ۲۰۱۹


  برهنه در قاب پنجره اتاقم
   ماه سر بر شانه -ام می گذارد
موسیقی محسن نامجو
اندوهی می‌ریزد در جانم
حجم اندوه را در سینه -ام احساس می‌کنم
نرمای حظ-اش درونم را نوازشگر می خراشد
چه حالتی است مرا؟
چه اندازه نزدیکم و چه اندازه دورم!

از قاب پنجره اتاقم بیرون می جهم؛
از حدود خویش!
در درونم گسترده می شوم
انبساطم را احساس می‌کنم
آه … آزادی!
مثل دود
مثل بخار
مثل ابر
بی مرز، بی حدود!

ایکاش او در کنارم بود
ایکاش بود،
ایکاش شب بود،
آن شب که حضور هایمان در هم آمیخت
آن شب که یک تن شده بودیم،
پر شده بودیم لبالب از تب تن هامان
پر از حظ سوختن در آتش عشق!
آه از آن همآغوشی...! از آن در هم شدن!
آه...!
یادت می آید؟
آن شب آرزو کردیم ایکاش سحر نیاید!


                                                            جمشید طاهری پور
                                                             ۰۷.۰۶.۲۰۱۹