فرفره ای از آب؛فرفره ای ازآتش - محمود طوقی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.