مضمون، فُرم و جنبش چریکی - انوش صالحی

نظرات دیگران
  
    از : محمودی

عنوان : رمانتیک انقلابی و انتقاد ناپذیری
دو نکته ای که در این مکاتبات قابل توجه است یکی تجسم رمانتیک انقلابی و زندگی و مرگ یک چریک در تفکر شعاعیان است. همین امر باعث مشکلات جدی در مدت اقامت او در خانه های تیمی در نتیجه عدم توجه او به واقعیات روزمره زندگی یک انقلابی (یا به گفتار خود "شورشی") بود. نکته دوم انتقاد ناپذیری اوست. چه در مکاتبات با حمید مومنی و چه در گفتمان با حمید اشرف و چه در اینجا با مرضیه احمدی او همواره و لفظی در یک جمله "گناه" و خطا و یا اشتباه را به گردن می گرفت ولی عملا چهار صفحه سیاه میکرد تا عکس قضیه را ثابت کند. و همیشه به آن یک "جمله" استنباط میکرد که اشتباه را پذیرفته در حالی که یک قدم از گفته ها و نوشته های خود عقب نمی نشست.
٨۹٣۹۶ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨