خواب


جمشید طاهری پور


• من به شعر روآورده- ام
      بگذار جستجو در من پایان نگیرد!
      بگذار بر من ببارد
      شوق دیدار او ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱٣ مارس ۲۰۱۹


 پیش از اینم؛ بسیار دیر تر از این
       در خواب‌هایم وقتی بر من می بارید
       همه-ی آن کس بودم
       که می جستم!

      کی بود؟ در یادم نمانده!
      در یکی از این خواب‌ها بود
      بر من برآشفت!
      من آن کس نبودم که او می جست!
       بیدار شدم
      خواب هایم پایان یافته بود.

      بیداری در مدار نابوده های من است!
      بیداری هیچستان منست!
       خواب نیز
      دیگر خواب نیست!

      من به شعر روآورده- ام
      بگذار جستجو در من پایان نگیرد!
      بگذار بر من ببارد
      شوق دیدار او
      بگذار در آتش تنانه او
      خاکستر شوم

       آه …!
       دیگر خواب نیز
      خواب نیست!


                            جمشید طاهری پور
                            ۱۲ . ۰٣ . ۲۰۱۹