باید طرحی نو در انداخت - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : فرهاد عاصمی

عنوان : شادی غیرمستدل
مواضغ شفاف و صریح رفیق زرافشان در مصاحبه شایسته تایید و خرسندی است. به ویژه پافشاری به جای او بر سر حفظ سرشت مستقل طبقاتی و «هویت» چپ ایران مایه خوشحالی هر توده ای است. تاریخ مبارزات حزب توده ایران نشان این هویت انکارناپذیر چپ ایران است.
شادی غیرمستدل از گویا «زوال حزب توده» از این رو در تایید مواضع رفیق ناصر زرافشان نیست، زیرا جریان چپ واقعی بر تاریخ پدیدار شدن خود در صحنه نبرد طبقاتی در ایران چشم نمی پوشد.
در تایید انتقادی مواضع درست رفیق زرافشان باز هم باید نوشت و به طور مجزا به آن پرداخت که انجام خواهد شد.
٨٨٨۱۱ - تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷       

    از : علی آسه

عنوان : باید طرحی نو درانداخت
باید طرحی نو درانداخت
استاد مبارز، دکتر زرافشان در این پرسش و پاسخ به مشکل ریشه ای جنبش چپ در ایران پرداخته و در یک گزاره کوتاه آنرا بیان کرده است، "باید طرحی نو درانداخت". هر حرکت اجتماعی برای استحاله به جنبش سیاسی، نیازمند جلب نظر مردم طبقه هدف و توضیح برای سایر طبقات در منافع مشارکت حاصله از پیروزی جنبش با تئوریزه کردن رسالت در یک قالب فلسفی و تبیین اهداف آن است. مبدا حرکت جنبش می تواند با خدمات اجتماعی برای محرومین و طبقات فرودست با استفاده از موقعیت شغلی و تخصصی اعضاء جنبش در ساعات کار و وقت آزاد آنان شروع شود. روشن است تا افراد یکی از طبقات موثر جامعه به اهداف جنبش اعتماد پیدا نکنند، امکان بسیج آنها و بدست گرفتن هژمونی حرکات سیاسی ممکن نیست.
مطالعه دقیق و نکته به نکته از تاسیس، تشکیل، گسترش، و زوال حزب توده درس بزرگی برای افراد جنبش چپ ایران است
٨٨۷۶۱ - تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۷