کجایی اسماعیل؟ - محمود طوقی

نظرات دیگران
  
    از : کیا کیافر

عنوان : اسماعیل!!!
آقای طوقی شما از اسماعیل وطن خواه سخن می گویید؟
٨٨۴۴٨ - تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۷