نامه - محمود طوقی

نظرات دیگران
  
    از : ح رزاق

عنوان : عالی بود!
فشرده و واقعی بود. سپاس از نویسنده.
٨۷۹٨۷ - تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۷