اهمال ورزِ اندیشه


جهانگیر صداقت فر


• ما-
با زبانی‌ که خود اعتنایِ صراحت بود
                                  به سخن در آمدیم؛
شما را، اما،
هزاران دست آویز
               عذرِ مدامِ ننیوشیدن شد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ دی ۱٣۹۷ -  ۷ ژانويه ۲۰۱۹


 
ما-

با زبانی‌ که خود اعتنایِ صراحت بود

                                  به سخن در آمدیم؛

شما را، اما،

هزاران دست آویز

               عذرِ مدامِ ننیوشیدن شد.نه-

زبونی ادراکِ کلامِ راستین

جز استقامتِ وهنِ اندیشه نیست،

و زنگاریِ ذاتِ خلایق

ز تزویرِ نهان در کذبِ موعظه هاست.دریغا،

تلقینِ باور‌های بی‌ اساس

کاری‌ترین جراحتِ ذهن آدمی‌ بوده از آغاز.

                           *********                        

لوس آنجلس- ۲۶ دسامبر ۲۰۱۸