زلزله سیاسی دیگری در راه است - ۱ - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : هموطن

عنوان : چه می گوئید
مطلب شما شبیه بریده جراید است. از این فاز به آن فاز و از آن منبع و به این منبع بریده اید و بدون این که معلوم شود برای چه این قطعه ها را بریده اید مطلب فراهم کرده اید. لطفا ادامه ندهید چون بی خاصیت است.
٨۷۶٨۵ - تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۷