از بیداد جهل


جهانگیر صداقت فر


• افسار به یال ِخشم صاعقه آویختن
در نعره گاه رعد
                     بی دغدغه،
                                  آسوده زیستن
خونابِ قلبِ شفق
                   به چشم ستاره ریختن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ٣ آذر ۱٣۹۷ -  ۲۴ نوامبر ۲۰۱٨
افسار به یال ِخشم صاعقه آویختن
در نعره گاه رعد
                     بی دغدغه،
                                  آسوده زیستن
خونابِ قلبِ شفق
                   به چشم ستاره ریختن
دریای ژرف را
ز غربال آسمان ِشبانه بیختن
پروانه را به طوفِ گردباد
به رغبت پرواز
                   برانگیختن
آسان تر است این همه، باری
تا بندِ خرافه ز باور آدم گسیختن .

□□□
تیبوران ـ دوم فوریه ۲۰۰۱