بحرانِ گرمایش، زمین را در چهارچوب آنتراپُسین* قرار می دهد - ا. مانا

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.