دشتِ سوخته


مهدی فلاحتی


• سوته زار (از هر جهت، بینی ش).
خاکِ دیگر سرد
ما را می فشارد؛
شب که می آید بسا نزدیک.
اسبها چون سایه ها در دشت
                                  سرگردان. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۴ شهريور ۱٣۹۷ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱٨


 سوته زار (از هر جهت، بینی ش).
خاکِ دیگر سرد
ما را می فشارد؛
شب که می آید بسا نزدیک.
اسبها چون سایه ها در دشت
                                        سرگردان.
لاشخواران
چرخ – چرخان.
لرزه بر اندامِ اسبان از سرِ سرماست یا از بیم.


چه فرقی می کند افتاده آیا از کدام اسبی م؟

-----------------------------

۸ شهریور ۱۳۹۷ - واشینگتن