در بازار ماهی فروشان


محمود طوقی


• ماهی کوچک آهی کشید
با لبان نیمه باز
وگفت :امان از تشنگی
وچشم ازساطور ماهی فروش برگرفت
وبه دریا اندیشید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٣ تير ۱٣۹۷ -  ۴ ژوئيه ۲۰۱٨


 
ماهی کوچک آهی کشید
با لبان نیمه باز
وگفت :امان از تشنگی
وچشم ازساطور ماهی فروش برگرفت
وبه دریا اندیشید

صدای مادرش می آمد
که با حزنی غریب
نام اورا
درگلوی شکسته صدا می کرد

روز شانه به شانه می شد
و دستفروشان دوره گرد
با حسرت به خیابان خالی می نگریستند

عابران خسته و دلمرده به خانه های شان باز می گشتند
شرمسار سفره های خویش

وماهی کوچک چشم از خیابان بر گرفت
و دیگر به چیزی نیندیشید