دق الباب


جهانگیر صداقت فر


• دیری ست،
      دستی‌ به اشتیاقِ دیدنِ ما،
                     به گلمیخِ کهنه ضربه‌یی نکوفته ست.
گویا گروهِ حریفان
هر یک به کارِ خویش و
                     گلاویزِ احوالِ خویشتنند ! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣۹۷ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱٨


 
 
نه -

به زنگاریِ زمان نیست

                      که مفصلِ کوبه‌ی در فلج شده است .دیری ست ،

      دستی‌ به اشتیاقِ دیدنِ ما ،

                     به گلمیخِ کهنه ضربه‌یی نکوفته ست.

گویا گروهِ حریفان

هر یک به کارِ خویش و

                     گلاویزِ احوالِ خویشتنند !نه -

زنگارِ ماه و سال نیست؛

لولایِ حلقه‌ی درگاهِ ما،

                     انگار

از سوزشِ انتظار است

                  که افتاده ز کار !

                            **********                  

تیبوران- ۳۰ می‌‌ ۲۰۱۸