اینجا بمبئی نیست


محمود طوقی


• چرخ های خالی دستفروشان دوره گرد
در خیابان های بطالت
و هجوم مگس های گرسنه
بر سفره پهن ماهیان بی مشتری ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۷ -  ۷ ژوئن ۲۰۱٨


 
 
نه
اینجا بمبئی نیست

صدای گرسنگی:
-«خمسه الف کیلو طماطه»

چرخ های خالی دستفروشان دوره گرد
در خیابان های بطالت
و هجوم مگس های گرسنه
بر سفره پهن ماهیان بی مشتری
و انسان هایی رها شده
در حاشیه میدان های بیکاری
و دودکش های بلند کمپانی
که سل و سرطان را در هوا منتشر می کنند
ومشعل های روشن
که تاریکی روح مردمان را تاریک تر می کنند
و کشتی ها که نفت می برند و
طاعون می آورند
و مردمانی که بچه می فروشند و
افیون می خرند

نه
اینجا بمبئی نیست
اینجا آبادان است