ایران بعد از خروج آمریکا از برجام - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : به چپول هاماورای راست

عنوان : شما اگر مرد میدانید وارد گود شوید و راه حل نشان دهید
با گفتن تا شاه کفن نشود-این وطن وطن نشود و امثال مزخرفات مکتب خمینی کاری پیش نمیرود. بحث اینجاست که ما با دو تضاد مواجهیم، تضاد مردم با استبداد دینی و نیز تضاد با امپریالیسم. حال آقایان بفرمایند و البته سیمین خانم هم، که در صورت تجاوز امپریالیسم با همراهی اسرائیل و عربستان و مرتجعین منطقه به ایران تکلیف چپ ها چیست؟ سکوت؟ همراهی با امپریالیسم؟ دفاع از مردم؟
٨۴۹٨۰ - تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۷       

    از : سیمین و...

عنوان : به خطا خواهیم رفت زیرا...
مبارزه با نیو لیبرالیسم جدا از مبازه با حکومت اسلامی جهل جنایت نیست.
٨۴۹۵۹ - تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۷       

    از : سعید ح.

عنوان : کما فی السابق
تازمانیکه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر سرکار است، یعنی رژیمی که هنوز به دنیای مدرن وارد نشده، آزادی ستیز است و از عدالت اجتماعی یا رفاه اجتماعی ، در بهترین حالت، پخش صدقه و خیریه به شهروندان بینوا را می فهمد، شعار استراتزی چپ، به ویژه در شرایط فعلی، همان شعار معروفی است که تمامی جریان های چپ ضد رژیم جمهوری اسلام در دهه‍ی شصت کوشش می کردند، راهکار های خود را با آن تنظیم کنند، یعنی شعار: «مبارزه با امپریالیسم، جدا از مبارزه با ارتجاع نیست». شاید "نابغه ای" بگوید، ای بابا، جریانات دهه‍ی شصت که شکست خوردند، پاسخ اینست که بله حق با شماست، اما این شعار هنوز یک شعار به روزی است که می توان خوانش نوینی از آن بدست داد و به اصطلاح آن را با محتوای نو در مبارزات کنونی سرزنده تر کرد.
٨۴۹۵۰ - تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۷       

    از : هموطن

عنوان : امپریالیسم بد جمهوری اسلامی خوب
آخوند ها با دین دکانداری می کنند و آقای رئیس دانا با شعار امپریالیسم دکان ها را تطهیر می نمایند. یعنی در این امپریالیسم هیچ نکته مثبتی وجود ندارد ولی در آخوندها و حکومت ملاها فقط چند نکته منفی هست.
٨۴۹۴۷ - تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۷       

    از : نیما نادری

عنوان : منظور در اینجا کدام دولت است؟!
این مصاحبه متاسفانه پر از تناقض است. هم یک دولت نئولیبرال داریم که در داخل همه کار می کند و هم گویا همان دولت در خارج هم همه کاره است. مشخص نیست که در ایران چه کسی هژمونی اصلی را در دست دارد. گویا دولت نئولیبرال! اوست که دارد این کارها را می کند. به عنوان مثال این کدام دولت است که :« ... دولت ایران نتوانست رضایت توده های محروم را برای دفاع از حقوق مردم محروم منطقه جلب کند. زیرا در داخل فساد و تبعیض و سرکوب جریان یافت. دولت ایران از مترقی ترین جناح ها حمایت نکرد یا آنها را به رأس رهبری و تصمیم گیری راه نداد و چه بسا از جریانهای مرتجع و ضدمنافع مردم پشتیبانی کرد. سیاست ایران با مداخله های ارتجاعی همراهی داشت که در جهت دفاع از حقوق مشروع مردم منطقه نبود. دولت ایران نتوانست با جلب اعتماد مردم داخل سیاست های خارجی خود را به طور گسترده ای مشروع سازد. دولت ایران از جهت هزینه و نیرو شفاف عمل نکرد. دولت ایران نتوانست سیاست های پیش دستانه اش برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران و وحشیان داعشی را برای مردم ایران و جهان توجیه کند. در یک کلام ۸۰ درصد مردم محروم با سیاست های خارجی ایران هم راستا نشد، هرچند جنبه هایی از این سیاست خارجی، با وجود هزینه اش می توانست و می تواند برای آینده ی کشور و مردم مفید باشد.»
کسی گفته است که آقایان اقایان عزیز! آدرس غلط ندهید!!
٨۴۹۴٣ - تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۷       

    از : حسین دایوقلی

عنوان : غرقاب حزب توده
آقای رئیس دانا
حرفها، موضع گیری ها و فرهنگ مورد استفاده اخیر شما یاد آور اولین جهت گیریهای سازمان چریکهای فدایی به سوی حزب توده است. مواظب باشید در این غرقاب فرو نروید. به عمویی ها و امثال آنها دل نبندید.
٨۴۹٣٨ - تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷       

    از : امیر ایرانی

عنوان : گاهی فهمیدن را سخت می کنند
گاهی وقت ها مطالب مطرح شده چنان با هم درگیرند -که سطر بالایی می زند توی دهن سطر پایینی و یا به عکس- آدم می مانند که چه نتیجه ای باید بگیرد و چه نظری باید بدهد!
اما از آورده های آقای رئیس دانا می توان تا حدودی فهمید که الکی و اله بختکی نباید شعار تانک و توپ مسلسل دیگر اثر ندارد داد.
٨۴۹٣٣ - تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷       

    از : کیا

عنوان : کلی گویی نیاز جامعه نیست چه باید کرد شفاف آرزو است!
خلاصه امپریالیسم مترقی یا حکومت سرکوبگر؟
به کدام تیر بزنیم!
٨۴۹٣۰ - تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷